Gebruiksvoorwaarden.

Basis: stand 16-02-2018

Gebruiksvoorwaarden voor de Internetplatformen

Inleiding; belangrijk definities:

Via de platforms https://mybuildings.abb.com of https://my.busch-jaeger.de Elektro GmbH ('platform') bieden de bedrijven Busch-Jaeger Elektro GmbH, Lüdenscheid, ABB Stotz-Kontakt GmbH, Heidelberg en eventuele andere hiermee verbonden bedrijven (samen 'ABB-bedrijven'), zoals bedoeld in artikel 15 AktG (Duitse aandelenwet), als aanbieder ('aanbieder') aan de gebruiker ('gebruiker') de afsluiting van overeenkomsten via allerlei leveringen of diensten via het internet en de uitvoering van deze overeenkomsten (op internet of ook buiten het internet), aan, waarbij de leveringen/diensten in het kader van de overeenkomsten betaald of onbetaald kunnen zijn. De term 'leveringen' omvat de levering van goederen en/of software; de term 'diensten' omvat en diensten van welke aard dan ook, voor zover niet anders geregeld.

Het gebruik van het platform is voorlopig slechts mogelijk in een aantal geselecteerde landen. De aanbieder behoudt zich het recht voor om het gebruik uit te breiden tot andere regio\'s. Bovendien kunnen delen van het platform slechts toegankelijk zijn voor een beperkte gebruikersgroep.

'Schriftelijke vorm' of schriftelijk' betekent in het kader van mededelingen en verklaringen van de gebruiker dat deze in de zgn. tekstvorm kunnen worden afgegeven, waarvoor een leesbare verklaring op een permanente gegevensdrager moet worden afgegeven waarin de persoon die verklaart is genoemd. Een permanente gegevensdrager is ieder medium waarbij het voor de ontvanger mogelijk is een op de gegevensdrager bevindende aan hem persoonlijk gerichte verklaring zo te bewaren of op te slaan dat deze voor hem toegankelijk is gedurende een voor het doeleinde geschikte periode, en tevens geschikt is om de verklaring ongewijzigd weer te geven; hiervoor is bijvoorbeeld een e-mail voldoende.

Deze voorwaarden gelden voor gebruikers die consumenten (artikel 13 Duitse Burgerlijk Wetboek) en ondernemers zijn, voor zover het toepassingsgebied van regelingen niet beperkt is.

1. Gebruiksvoorwaarden., overige voorwaarden

Voor het gebruik van het platform gelden uitsluitend de onderhavige voorwaarden en niet de voorwaarden van de gebruiker. Met de registratie (zie onder 2) verklaart de gebruiker dat hij akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Naast deze voorwaarden kunnen voor het gebruik van bijzondere delen of functies van het platform aanvullende gebruiksvoorwaarden gelden; hierop wordt bij de eerste toegang tot het betreffende deel van het platform gewezen.

Voor individuele overeenkomsten die via het platform zijn afgesloten of afgewikkeld worden, gelden onafhankelijk van de gebruiksvoorwaarden verdere contractuele voorwaarden die de rechten en plichten van de via het platform afgesloten overeenkomst regelen (zie onder 5).

2. Gebruikersaccount

Voorwaarde voor het gebruik is het inrichten van een gebruikersaccount voor de gebruiker bij de aanbieder. [Dit gebruikersaccount is uitsluitend bedoeld voor het gebruik van het platform. Voor de toegang tot het gebruikersaccount heeft de gebruiker een individuele gebruikersnaam en een individueel wachtwoord nodig. De gebruiker kiest de gebruikersnaam en het wachtwoord zelf bij het maken van het gebruikersaccount. De gebruiker is verantwoordelijk voor de geheimhouding van de bovengenoemde identificatiegegevens en beschermt deze tegen toegang door derden.

Bij verlies van het wachtwoord bestaat de mogelijkheid om met een initieel wachtwoord, dat op verzoek van de gebruiker door het platform aan het aldaar opgegeven e-mailadres van de gebruiker kan worden verstuurd, weer tijdelijk toegang te verkrijgen tot het gebruikersaccount. Het initiële wachtwoord moet na de aanmelding bij het gebruikersaccount onmiddellijk door een nieuw individueel wachtwoord van de gebruiker worden vervangen. De gebruiker zorgt zelf voor de veiligheid van zijn e-mailaccount. Hij weet dat als derden toegang hebben tot zijn e-mailaccount, bijvoorbeeld de naar dit account verstuurde gegevens voor een nieuw initieel wachtwoord niet meer veilig zijn.

De gebruiker is verplicht de persoonlijke veiligheidsmechanismen (bijvoorbeeld bescherming tegen virussen) op zijn randapparaten die in verbinding staan met of gebruikt worden voor het platform of de bijbehorende diensten op de actuele stand van de techniek te houden. De gebruiker zorgt ervoor dat uitsluitend door hem gemachtigde personen beschikken over de voor de toegang tot het platform vereiste informatie (in het bijzonder gebruikersnaam/wachtwoord).

3. Op het platform aangeboden diensten en het gebruik ervan

De gebruiker krijgt de mogelijkheid om de via het platform door de aanbieder aangeboden diensten en de mogelijkheid van de afsluiting van overeenkomsten, ieder op basis van de beschikbaarheid en bereikbaarheid, te gebruiken (in het vervolg samen 'diensten' genoemd).

Inhoud, voorwaarden en grenzen van het gebruik van de diensten resulteren uit de specificaties op het platform of de geldende gebruiksvoorwaarden.

De gebruiker mag de diensten uitsluitend voor de eigen economische doeleinden gebruiken en derden weliswaar het product van de diensten, echter niet de diensten zelf ter beschikking stellen of doorgeven.

De aanbieder behoudt zich het recht voor om op ieder moment meer diensten via het platform aan te bieden of diensten te beperken, of deze tijdelijk of blijvend te staken.

4. Vergoeding voor het gebruik van het platform en de diensten

Het gebruik van het platform en de daarop beschikbaar gestelde diensten zijn in eerste instantie onbetaalde diensten, voor zover niet in bijzondere gebruiksvoorwaarden of overeenkomsten anders is overeengekomen. De aanbieder behoudt zich het recht om in de toekomst voor het gebruik van het platform of individuele aanvullende functies een vergoeding te vragen (bijvoorbeeld het configureren en faciliteren van de toegang op afstand via het platform). Onafhankelijk hiervan gelden voor de overeenkomsten die via het platform werden afgesloten, steeds de genoemde condities (bijvoorbeeld voor koop- of licentieovereenkomsten).

5. Regelingen bij overeenkomsten die via het platform zijn afgesloten

Ongeacht de individuele contractuele voorwaarden die de rechten en plichten van de via het platform afgesloten overeenkomst regelen, gelden de onderstaande bepalingen:

6. Onderbreking van de toegang tot het platform of de diensten van het platform; aanspraken op grond van gebreken, aansprakelijkheid, ontheffing

Omdat de aanbieder slechts een communicatieplatform op basis van beschikbaarheid en bovendien gratis in de op dat moment actuele toestand beschikbaar stelt, heeft de gebruiker geen aanspraken op grond van gebreken, behalve bij opzet of kwaadwilligheid. Als de aanbieder de diensten geheel of gedeeltelijk tegen betaling aanbiedt, gelden daarvoor eventueel eerder gewijzigde gebruiksvoorwaarden. De aanbieder kan bovendien niet garanderen dat het platform, de daarop aangeboden diensten en de communicatie via dit platform op ieder moment toegankelijk zijn.

De aanbieder is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor onderbrekingen in de toegang of de communicatie via het platform of het gebruikersaccount, bijvoorbeeld bij algemene storingen van de internetverbindingen en het internetverkeer, of bij virus- of andere aanvallen van derden op het IT-systeem, ondanks geschikte veiligheidsmechanismen op basis van de actuele stand van de techniek. Bovendien is de aanbieder niet aansprakelijk als het platform (en/of de daarop aangeboden diensten of de communicatie via het platform) niet beschikbaar is.

Dat betekent dat de gevolgen van een mogelijk uitval, onderbreking of ontbrekende bereikbaarheid of een beperking of beëindiging van de diensten uitsluitend voor rekening van de gebruiker komen.

Het platform mag in geen geval worden gebruikt voor handelingen waarvoor een ambtelijke vergunning of toestemming nodig is, handelingen die beschermde rechten (in het bijzonder auteursrechten) van derden schenden of illegale handelingen.

De gebruiker vrijwaart de aanbieder van eventuele aanspraken van derden, die derden in verband met het gebruik van de diensten van het platform jegens een aanbieder maken, voor zover geen sprake is van opzet of grove nalatigheid door de aanbieder.

Aanspraken van de gebruiker op grond van eventuele op het platform gesloten overeenkomsten blijven onverminderd van kracht.

7. Aansprakelijkheidsregeling afhankelijk van de vestigingsplaats, woonplaats of gebruikelijke verblijfsplaats van de gebruiker

Voor zover op grond van de andere bepalingen (in het bijzonder op grond van paragraaf 6) een aansprakelijkheid van de aanbieder bestaat, gelden de onderstaande bepalingen:

Deel A:

De bepalingen in dit deel A gelden (uitsluitend) voor gebruikers, die consumenten zijn en bij het afsluiten van de overeenkomst hun woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats in Duitsland hebben.

Aanspraken op schadevergoeding van de gebruiker jegens de aanbieder zijn uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond, vooral echter op grond van schending van verplichtingen uit een schuldverhouding en op grond van ongeoorloofde handelingen.

Dit geldt niet bij aansprakelijkheid op grond van:

De aanspraak op schadevergoeding op grond van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot voor de overeenkomstig typische, voorzienbare schade, voor zover geen ander van de bovengenoemde gevallen van toepassing is. De bovenstaande regelingen houden geen wijziging van de bewijslast ten nadele van de gebruiker in.

Deel B:

De bepalingen in dit deel B gelden voor gebruikers, die consumenten zijn en bij het afsluiten van de overeenkomst hun woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats (consumenten) of hun vestigingsplaats (ondernemers) niet in Duitsland hebben.

Aanspraken op schadevergoeding van de gebruiker zijn uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond, vooral echter op grond van schending van verplichtingen uit een schuldverhouding en op grond van ongeoorloofde handelingen.

Dit geldt niet bij aansprakelijkheid op grond van:

Deel C:

De bepalingen in dit deel C gelden voor gebruikers, die ondernemer zijn en bij het afsluiten van de overeenkomst in Duitsland gevestigd zijn.

Aanspraken op schadevergoeding van de gebruiker zijn uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond, vooral echter op grond van schending van verplichtingen uit een schuldverhouding en op grond van ongeoorloofde handelingen.

Dit geldt niet bij aansprakelijkheid op grond van:

De aanspraak op schadevergoeding op grond van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot voor de overeenkomstig typische, voorzienbare schade, voor zover geen ander van de bovengenoemde gevallen van toepassing is. De bovenstaande regelingen houden geen wijziging van de bewijslast ten nadele van de gebruiker in.

8. Toepasselijke recht

9. Rechtsgedingen

10. Partij en contactinformatie van Busch-Jaeger

Busch-Jaeger Elektro GmbH

Freisenbergstraße 2

58513 Lüdenscheid

U bereikt onze centrale verkoopservice voor vragen, reclamaties en klachten van maandag tot vrijdag van 7.30 uur tot 17.00 uur, zaterdag van 8.00 uur tot 13.00 uur per e-mail onder info.bje@de.abb.com en onder het telefoonnummer (klanten-hotline): 0049 (0) 2351 956 1600.

11. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden, ontzegging van de gebruiksbevoegdheid

Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden worden uiterlijk zes weken voorafgaande aan het tijdstip van intreding schriftelijk meegedeeld aan de gebruiker.  De nieuwe gebruiksvoorwaarden gelden vanaf het aangekondigde tijdstip van intreding als de gebruiker het gebruik voortzet. De aanbieder wijst de gebruiker bij de aankondiging in het bijzonder op deze toestemmende werking en op de wijzigingen. Als de gebruiker bezwaar maakt, dient hij het gebruik vanaf het aangekondigde moment van intreding te staken;  Bovendien heeft de aanbieder in dit geval het recht om de gebruiksbevoegdheid van de aangeboden diensten met onmiddellijke ingang te onttrekken en het gebruikersaccount te blokkeren. De gebruiker heeft het recht om voorafgaande aan het aangegeven tijdstip waarop de wijzigingen intreden, deze overeenkomst zonder opzeggingstermijn en kosten te ontbinden.

De voor de aanbieder op ieder moment bestaande mogelijkheid om het aanbod en de inhoud van de diensten te wijzigen blijft onaangetast.

12. Privacybescherming

De aanbieders volgt de voor de privacybescherming geldende wettelijke regels. Voor gegevens die door de gebruiker op het platform ingevoerd zijn, geldt de daar op dat moment opgeslagen privacyverklaring.

Voor via het platform verworven (bijvoorbeeld koop, licentie) of beschikbaar gestelde producten of diensten kunnen bijzondere privacyverklaringen gelden, die dan in verband met de betreffende producten of diensten overeenkomstig bekend worden gemaakt.

13. Geheimhouding; eveneens van toepassing op informatie met het oog op het latere gebruik

Partijen zijn verplicht om alle informatie en documenten van de aanbieder waarvan hij of personen aan de betreffende zijde kennis hebben tegenover derden geheim te houden en op geen enkele wijze toegankelijk te maken voor derden. Zij leggen de van hun kant betrokken personen dezelfde verplichtingen op.

14. Exportcontrole

Voor zover via het platform overeenkomsten worden gesloten of uitgevoerd, gelden de onderstaande bepalingen:

De partijen ondersteunen elkaar en stellen alle vereiste documentatie en informatie aan elkaar beschikbaar, bijvoorbeeld met betrekking tot de registratie van te exporteren producten in exportcontrolelijsten of met betrekking tot de definitieve bestemmingsplaats en het eindgebruik van de producten, om de nationale en internationale handsvoorschriften/-wetten na te leven. Geen van de partijen is verplicht om hun verplichting uit deze overeenkomst na te komen als daarmee een wettelijk of intern exportcontrolevoorschrift wordt geschonden. De aanbieder heeft het recht om op ieder moment de overeenkomst te ontbinden, zonder dat op grond hiervan één van de partijen enige aanspraak verwerft als

15. Looptijd en opzegging van de overeenkomst

Deze overeenkomst treedt in werking met de acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden en andere genoemde vereisten waaraan de gebruiker moet voldoen op de door de aanbieder beschikbaar gestelde internetpagina.

De overeenkomst is aangegaan voor onbeperkte tijd. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. De gebruiker kan (naast een schriftelijke opzeggingsverklaring aan Busch-Jaeger Elektro GmbH, Freisenbergstraße 2, D-58505 Lüdenscheid, bijvoorbeeld de centrale verkoopservices) de overeenkomst ook opzeggen door het wissen van zijn klantaccount.

Het recht van de gebruiker op het gebruik wordt hem automatisch en zonder opzegging ontnomen bij schending van één van de voorwaarden van deze overeenkomst door de gebruiker. Als het daarbij gaat om de schending van een niet wezenlijke verplichting, treedt het gevolg slechts in (i) na herhaalde schending van dezelfde of vergelijkbare verplichting of (ii) na een tevergeefse aanmaning aan de gebruiker met het verzoek tot het ongedaan maken van door de schending gerealiseerde toestand. Bij beëindiging van het gebruiksrecht / de overeenkomst worden alle gebruikersgegevens onherroepelijk gewist.

16. Slotbepalingen

Er gelden uitsluitend deze voorwaarden. De aanbieder is niet gebonden aan afwijkende of aanvullende voorwaarden van de gebruiker, ook als de aanbieder hiertegen geen bezwaar maakt. Dit geldt ook voor het geval dat de gebruiker aangeeft, slechts op basis van de eigen voorwaarden de overeenkomst te willen sluiten.

De licentievoorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd en aangevuld.

Als individuele bepalingen in deze overeenkomst niet geldig zijn, laat dit de geldigheid van de overeenkomst voor het overige onverlet. De ongeldige bepalingen worden in dag geval vervangen door een geldige regeling die de economische doelstelling zoveel mogelijk benadert.