Gebruiksvoorwaarden voor de web-based portals myBuildings en myBUSCH-JAEGER

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEVATTEN ZEER BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW RECHTEN EN PLICHTEN EN OVER EVENTUELE VOORWAARDEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN DIE OP U VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOORZIEN IN ARBITRAGE VOOR DE BESLECHTING VAN GESCHILLEN IN PLAATS VAN EEN JURYRECHTSPRAAK OF EEN CLASS ACTION. LEES DE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR.

ALS U EEN BESTELLING VOOR SERVICES PLAATST WAAROP DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BETREKKING HEBBEN, ACCEPTEERT U DE VOLGENDE VOORWAARDEN ALS BINDEND.

U MAG ZICH GEEN TOEGANG TOT HET PORTAAL VERSCHAFFEN EN NIET (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) GEBRUIKEN OF ANDERE PRODUCTEN OF SERVICES VAN ONS GEBRUIKEN, ALS U (A) NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, (B) U NIET (i) TEN MINSTE 18 JAAR OUD BENT OF (ii) DE LEEFTIJD HEEFT BEREIKT DIE WETTELIJK VERPLICHT IS VOOR HET SLUITEN VAN EEN BINDENDE OVEREENKOMST MET DE ABB-EENHEID WAARIN OP UW BESTELLING WORDT VERWEZEN (WAARBIJ DE OUDERE LEEFTIJD DOORSLAGGEVEND IS), OF (C) U VOLGENS GELDEND RECHT NIET IS TOEGESTAAN DE DOOR ONS BESCHIKBAAR GESTELDE INHOUD, PRODUCTEN OF SERVICES TE GEBRUIKEN OF TOEGANG HIERTOE OF HET PORTAAL TE VERKRIJGEN.

1 Omvang en afsluiting van de overeenkomst

1.1 Partijen en omvang. De in deze gebruiksvoorwaarden opgenomen voorwaarden voor de internetportalen myBuildings en myBUSCH-JAEGER (" gebruiksvoorwaarden") hebben voorrang op deze gebruiksvoorwaarden, samen met (i) eventuele bijzondere voorwaarden (" BV"), die voorrang hebben op deze gebruiksvoorwaarden, (ii) de orders en (iii) andere voorwaarden waarnaar in deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen (gezamenlijk de " overeenkomst") worden overeengekomen door de entiteit van ABB (" ABB", " wij", " ons" of " onze") en de contracterende entiteit (" klant", " u" of " uw") die in de order worden gespecificeerd. De overeenkomst regelt onze beschikbaarstelling en uw gebruik van het portaal, de services en software en uw toegang tot het portaal (elk zoals hieronder gedefinieerd).

1.2. Rechten. Indien u deze overeenkomst namens een derde partij (inclusief andere gebruikers) accepteert, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om alle rechten en licenties onder deze gebruiksvoorwaarden te verlenen en de derde partij te binden met betrekking tot het voorwerp van de overeenkomst.

2 Toegang tot het portaal, de services en de software

2.1 Services en de toegang tot het portaal. Onder voorbehoud van de voorwaarden van de overeenkomst, verlenen wij u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, in de tijd beperkte en herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van (a) de services en (b) het portaal voor toegang tot en gebruik van de services, voor uw persoonlijke of interne bedrijfsdoeleinden. Voor zover uitdrukkelijk vermeld in een order of in de bijzondere voorwaarden, mag u gebruikers toestaan de services te gebruiken en toegang te krijgen tot het portaal in verband met uw toegestane gebruik, op voorwaarde dat al deze gebruikers voldoen aan alle toepasselijke bepalingen van de overeenkomst; u bent er in de eerste plaats verantwoordelijk voor dat alle gebruikers zich aan deze bepalingen houden.

2.2 Uw gebruikersaccount op het portaal; elektronische communicatie. Voor uw gebruik van de services of de software kan het nodig zijn dat u een gebruikersaccount op het portaal aanmaakt. Om het gebruikersaccount aan te maken en te beheren, kan het nodig zijn dat u contactgegevens (bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, adres, e-mail en gebruikers-ID's) en andere informatie die in de overeenkomst en/of het registratieformulier op het portaal ("accountinformatie") worden vermeld, opgeeft. U gaat ermee akkoord om ervoor te zorgen dat alle accountinformatie die aan ons wordt verstrekt, actueel, volledig en accuraat is. Bovendien aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden via een aan u toegewezen gebruikersaccount (voor alle duidelijkheid: dit omvat uitdrukkelijk ook activiteiten van geautoriseerde of andere derde gebruikers). U bent verplicht (i) alle gebruikersgegevens (bijv. gebruikersnaam, wachtwoorden, certificaten, sleutels) veilig en geheim te houden; (ii) ervoor te zorgen dat de aan een bepaalde gebruiker toegewezen gebruikersgegevens alleen door die gebruiker worden gebruikt; en (iii) ervoor te zorgen dat het gebruikersaccount alleen wordt gebruikt in verband met de services en op een manier die geen afbreuk doet aan de stabiliteit of veiligheid van het platform, het portaal en de services, en bent u verplicht ervoor te zorgen dat deze verplichtingen ook door alle andere gebruikers van het portaal of de services worden nageleefd. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u een poging tot of daadwerkelijk onbevoegd gebruik van een gebruikersaccount of gebruikersgegevens of enige andere inbreuk op de veiligheid met betrekking tot het platform, het portaal of de services ontdekt, en u moet onze instructies onmiddellijk opvolgen als wij u vragen om de toegangsgegevens van een gebruiker te wijzigen. Wij behouden ons het recht voor om de toegangsgegevens van een gebruiker te wijzigen als wij van mening zijn dat een dergelijke wijziging om veiligheidsredenen noodzakelijk is. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade in verband met het niet naleven van dit artikel 2.2 of enige andere activiteit die via een gebruikersaccount wordt uitgevoerd.

Bovendien begrijpt u dat (i) de gebruikersgegevens onderworpen zijn aan de privacyverklaring, voor zover van toepassing, en (ii) wij van tijd tot tijd e-mailberichten naar u kunnen sturen om u op de hoogte te stellen van bepaalde updates en informatie met betrekking tot de services. U gaat akkoord met de ontvangst van e-mailberichten van ons en bevestigt dat u uw toegang tot het portaal moet beëindigen indien u geen e-mailberichten wenst te ontvangen.

2.3 Pilotservices. Indien wij pilotservices aanbieden, zijn deze aanvullende diensten onderworpen aan de beperkingen die in dit artikel 2.3 worden beschreven en die voorrang hebben op alle overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Pilotservices zijn gratis voor zover in de order niet anders is aangegeven. U begrijpt en erkent dat pilotservices mogelijk niet volledig getest of geverifieerd zijn, mogelijk niet meer beschikbaar zijn, dat hun prestaties kunnen worden beïnvloed en/of dat pilotservices mogelijk niet voldoen aan de veiligheidsnormen van de sector en daarom uw interne procedures en bedrijfsactiviteiten of de functionaliteit van uw systemen of apparatuur kunnen beïnvloeden. U mag de pilotservices alleen intern gebruiken om ze te beoordelen, te evalueren en te testen. Het gebruik van de pilotservices is voor eigen risico. Wij hebben het recht om naar eigen goeddunken (i) de pilotservices of de functies van de pilotservice te wijzigen, (ii) upgrades, patches of onderhoud beschikbaar te stellen, of (iii) de pilotservices of de toegang tot de pilotservices te beëindigen, te beperken, op te schorten of stop te zetten. Onze aansprakelijkheid voor alle vorderingen, schade, verliezen en schadeloosstellingen die voortvloeien uit of verband houden met de pilotservices is beperkt tot directe schade en in totaal tot een bedrag van 100 (honderd) USD. Met uitzondering van de in de vorige zin genoemde beperkte aansprakelijkheid, verlenen wij de pilotservices zonder enige vorm van garantie en met uitsluiting van enige aansprakelijkheid voor zover toegestaan volgens de geldende wetgeving. De pilotservices worden geleverd ZONDER GARANTIE van welke aard dan ook en met uitsluiting van enige aansprakelijkheid voor zover toegestaan door de geldende wetgeving. Het gebruik van de pilotservices is voor eigen risico.

2.4 Externe elementen**** , hardware en services ****. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot het portaal en de services en u erkent dat deze toegang tot en uw gebruik van de serviceproducten of services van derden kan omvatten. Wij exploiteren of controleren geen producten, services, websites, software, applicaties, app stores of andere materialen, informatie, software, diensten, meningen of andere inhoud van derden, ook niet op het internet (gezamenlijk " externe elementen" genoemd). Het gebruik van externe elementen is onderworpen aan uw acceptatie van de geldende gebruiksvoorwaarden voor derden en uw betaling van eventuele geldende vergoedingen voor derden, en u erkent en gaat ermee akkoord dat elke contractuele relatie met betrekking tot externe elementen uitsluitend tussen u en de persoon die deze externe elementen beschikbaar stelt, bestaat. Wij geven geen garanties, verklaringen of aanvaarden geen enkele verplichting, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige externe elementen en uw gebruik van de externe elementen voor zover dit wettelijk is toegestaan. U doet afstand van alle rechten of vorderingen tegen ons in verband met externe elementen.

2.5 Wijzigingen in services of software. Wij kunnen van tijd tot tijd redelijke wijzigingen aanbrengen in de services en/of software die geen wezenlijke invloed hebben op de aard, kwaliteit of veiligheid van de services en/of software. We hebben alleen het recht om de services en/of de software te wijzigen, zelfs als een dergelijke wijziging een wezenlijk nadelig effect heeft op de aard, kwaliteit of veiligheid ervan, of om een service en/of de levering van de software te beëindigen indien (i) dit noodzakelijk is om te voldoen aan de geldende wettelijke of veiligheidsvoorschriften, of (ii) er wezenlijke wijzigingen zijn opgetreden die worden veroorzaakt door een onderaannemer of de beëindiging van een relatie met een belangrijke onderaannemer. Wij informeren u over wijzigingen die een wezenlijk nadelig effect hebben en over elke beëindiging van een service en/of de beschikbaarstelling van software. In een dergelijk geval kunt u de betreffende service binnen 30 (dertig) dagen na een dergelijke kennisgeving schriftelijk beëindigen met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen, en wij zullen u alle vooruitbetaalde bedragen voor de service naar evenredigheid voor de rest van de looptijd van de service terugbetalen. Deze terugbetaling is uw enige en exclusieve rechtsmiddel. Als u een gewijzigde service en/of software gebruikt niettegenstaande de kennisgeving en na de opzegtermijn van 30 dagen nog steeds gebruikt, gaat u akkoord met de wijziging. Het is uitsluitend aan ons om te beoordelen of we eerdere versies van een service en/of software gedurende een bepaalde periode beschikbaar blijven en we zullen u informeren of we eerdere versies van de service en/of software beschikbaar blijven stellen.

2.6 ABB-software. Onder voorbehoud van de voorwaarden van de overeenkomst, waarin wij in het kader van de services de ABB-software beschikbaar stellen, verlenen wij u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, in de tijd beperkte licentie om de ABB-software te gebruiken voor de in de order vermelde serviceperiode en voor uw persoonlijke of interne bedrijfsdoeleinden waarvoor u de services ontvangt. We hebben het recht om, met of zonder kennisgeving, updates of upgrades van de ABB-software op afstand te installeren. Updates of upgrades zijn onderworpen aan de voorwaarden van de overeenkomst, tenzij voor dergelijke updates of upgrades een afzonderlijke licentie door ons wordt verstrekt, in welk geval de voorwaarden van die afzonderlijke licentie voorrang hebben op andere documenten die de overeenkomst vormen met betrekking tot tegenstrijdige voorwaarden. Niettegenstaande het voorgaande, en tenzij uitdrukkelijk vermeld aangegeven in de order of de bijzondere voorwaarden, zijn we niet verplicht om updates of upgrades voor de ABB-software beschikbaar te stellen.

2.7 Software van derden. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bijzondere voorwaarden of de order, geldt voor alle software van derden uitsluitend de gebruiksvoorwaarden van de licentiegever van de derde partij, en u erkent en gaat ermee akkoord dat (i) elke contractuele relatie in verband met uw gebruik van dergelijke software van derden uitsluitend tussen u en de leverancier van dergelijke software bestaat, (ii) u als enige verantwoordelijk bent voor de beoordeling of het gepast is om dergelijke software van derden te gebruiken, en (iii) voor zover toegestaan door de wet, wij geen garantie, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid geven in verband met uw gebruik van dergelijke software van derden.

3 Gegevensbescherming en veiligheid van gegevens

3.1 Gegevensbescherming. Beide partijen voldoen aan alle toepasselijke wetten voor de bescherming van persoonsgegevens en gaan ermee akkoord uw toestemming om de toepasselijke contractuele voorwaarden in overeenstemming te brengen met deze wetten en om te voldoen aan de voorschriften van de bevoegde autoriteiten, niet te weigeren of uit te stellen. We gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met het privacybeleid in de op dat moment geldende versie. De partijen erkennen dat de verwerking van persoonsgegevens het sluiten van verdere overeenkomsten inzake gegevensverwerking/gegevensbescherming kan vereisen. Een partij sluit een dergelijke overeenkomst onverwijld op verzoek van de andere partij, indien de geldende wetgeving of een bevoegde autoriteit dit vereist.

3.2 Licentiecontrole. Apparaten waarop ABB-software is geïnstalleerd, kunnen automatisch informatie naar ons doorsturen om te controleren of de juiste licentie hiervoor is verleend. Dit omvat informatie over de ABB-software, het gebruikersaccount, product-ID-informatie, een machine-ID en het IP-adres van het apparaat. Door gebruik te maken van ABB-software stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie en ons gebruik van dergelijke informatie in overeenstemming met de overeenkomst.

3.3 Veiligheid. We hebben een officieel programma voor gegevens en cyberveiligheid geïmplementeerd dat commercieel redelijke technische en organisatorische maatregelen omvat om een adequaat veiligheidsniveau te garanderen en om uw inhoud te beschermen tegen veiligheidsinbreuken, onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking en ongeoorloofde toegang. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de bijzondere voorwaarden, dient u (i) een veilige remote-verbinding beschikbaar te stellen en te onderhouden; en (ii) de veiligheid van uw systemen, hardware en software te garanderen en te onderhouden, met inbegrip van maar niet beperkt tot die welke direct of indirect verbonden zijn met de services, software, portalen of het platform. Bovendien en voor zover anders bepaald in een order en/of in de bijzondere voorwaarden, zult u onmiddellijk alle software-updates of -upgrades, die eventueel door de relevante leveranciers en/of door ons worden geleverd, volledig en correct implementeren.

4 Uw verantwoordelijkheden

4.1 Algemene verplichtingen. U (i) verkrijgt en behoudt alle noodzakelijke licenties, machtigingen, inzendingen en toestemmingen (die de toestemming kunnen omvatten van personen wier persoonsgegevens u aan ons verstrekt) die nodig kunnen zijn met betrekking tot uw Inhoud, software en andere inhoud, voor zover van toepassing, die door u wordt verstrekt in verband met de services en uw accounts die zijn gekoppeld aan het portaal (ii) de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en licentievoorwaarden met betrekking tot externe elementen naleven wanneer u externe elementen gebruikt; (iii) de noodzakelijke software en eventuele door ons geleverde updates of upgrades zonder onnodige vertraging, volledig en nauwkeurig (in overeenstemming met de toepasselijke specificatie en instructies) op uw computersystemen en/of mobiele apparaten (voor zover van toepassing) installeren; (iv) eventuele beperkingen op toegestane gebruikerstypen volgen; (v) onze redelijke instructies opvolgen met betrekking tot het juiste gebruik van de services en/of de software, die we van tijd tot tijd in individuele gevallen kunnen geven; (vi) ervoor te zorgen dat alle gebruikers zich houden aan deze gebruiksvoorwaarden en de richtlijn voor aanvaardbaar gebruik; en (vii) te voldoen aan alle toepasselijke wetten, inclusief, maar niet beperkt tot, het verstrekken van uw inhoud. U gebruikt de services of software niet (i) voor enig deel van nucleaire faciliteiten, of (ii) in enige toepassing of situatie waar het falen van de services of software kan leiden tot de dood of ernstig letsel van een persoon of ernstige schade aan eigendommen of het milieu.

4.2 Verplichtingen tot samenwerking en informatie. U werkt met ons mee in alle aangelegenheden met betrekking tot de services en/of de eventuele software en verstrekt ons de informatie en materialen die we redelijkerwijs nodig hebben om de services en/of de software beschikbaar te stellen, om onderhoud uit te voeren en problemen op te lossen en om te controleren of u zich aan de overeenkomst houdt. Naast uw informatieverplichtingen met betrekking tot het gebruik van het portaal in overeenstemming met artikel 2.2, informeert u ons zonder verwijtbare vertraging zodra u zich bewust wordt van omstandigheden die de veiligheid van de services en/of het platform aantasten of zouden kunnen aantasten.

4.3 Monitoring van het gebruik en de remote-verbinding. Voor de levering van services en/of de software kan het nodig zijn dat wij uw gebruik van de services, het portaal, het platform en de software monitoren en een remote-verbinding tot stand brengen tussen het portaal en bepaalde systemen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bijzondere voorwaarden of de order, (i) maakt en onderhoudt u een dergelijke verbinding op afstand met de juiste connectiviteit; (ii) staat u ons, onze werknemers, aan ons gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers, consultants en/of onderaannemers toe om op afstand toegang te krijgen tot en toezicht te houden op uw gebruik van bepaalde systemen die eigendom zijn van, gecontroleerd worden door of beheerd worden door of namens u, voor zover dat nodig is voor het leveren van de services; en (iii) het installeren en onderhouden van alle hardware, software of andere apparatuur die nodig is voor het tot stand brengen en onderhouden van de monitoring en/of de connectiviteit op afstand.

5 Vergoedingen en betaling

5.1 Betalingsvoorwaarden. Als tegenprestatie voor de beschikbaarstelling van de services en/of de software betaalt u de vergoedingen die in de order zijn vermeld. U betaalt alle op grond van de overeenkomst verschuldigde en gefactureerde bedragen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum volledig, zonder verrekening, inhouding of retentie. Indien de betaling niet tijdig of niet volledig wordt verricht, wordt rente wegens te late betaling in rekening gebracht tegen een percentage van 1,5 % per maand of, indien dit percentage niet is toegestaan, tegen het maximale percentage dat door de geldende wetgeving is toegestaan.

5.2 Belastingen en invoerrechten. U bent verantwoordelijk voor de betaling van (i) eventuele omzetbelasting, invoerrechten of andere transactiebelastingen; en (ii) eventuele bronbelasting die door ABB op grond van internationale transacties wordt voldaan. Onder voorbehoud van het voorgaande zijn wij als enige verantwoordelijk voor alle belastingen op onze inkomsten.

6 Eigendomsrechten

6.1 Uw inhoud. Wij verwerven geen andere rechten op uw inhoud dan de rechten die u ons op grond van de overeenkomst verleent. Gedurende de looptijd van de overeenkomst heeft u geheel of gedeeltelijk toegang tot uw inhoud en heeft u het recht om uittreksels van de inhoud of een deel daarvan te maken, indien en voor zover dat in de bijzondere voorwaarden of de order is vermeld.

6.2 Inhoud van ABB. In de relatie tussen de partijen zijn en blijven alle rechten op de ABB-inhoud, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, uitsluitend bij ons, aan ons gelieerde ondernemingen of onze licentiegevers. U hebt geen andere rechten op de ABB-inhoud dan de rechten die onder de overeenkomst worden verleend.

6.3 Ons gebruik van uw inhoud. Wij, aan ons gelieerde ondernemingen en onze onderaannemers kunnen uw inhoud verzamelen, opslaan, samenvoegen, analyseren of op een andere manier gebruiken om (i) de services en/of ABB-software voor u beschikbaar te stellen en te onderhouden; (ii) problemen met betrekking tot de veiligheid en/of de werking van het portaal, de services en/of de ABB-software te voorkomen, op te sporen en op te lossen; (iii) bestaande services, technologieën, producten en/of software te verbeteren en te ontwikkelen en om nieuwe services, technologieën, producten en/of software te ontwikkelen.

Voor alle duidelijkheid: Wij zijn de enige eigenaar van al deze verbeteringen en ontwikkelingen (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten die daaruit voortvloeien) en, voor zover de rechten daarop aan u toekomen, draagt u hierbij al deze rechten onherroepelijk aan ons over. Bovendien hebben wij het recht om uw inhoud te gebruiken voor benchmarks indien en voor zover deze geanonimiseerd of niet vertrouwelijk is.

6.4 Feedback. Gedurende de looptijd van een overeenkomst kunt u ons feedback of suggesties geven in verband met de services, het portaal of het platform. Wij en de aan ons gelieerde ondernemingen hebben het recht om dergelijke feedback en suggesties zonder beperking en zonder compensatie aan u te gebruiken, zelfs als ze als vertrouwelijk zijn aangemerkt (zie artikel 14.1).

6.5 Beperkingen. U zult (i) (behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in een order, deze gebruiksvoorwaarden of de bijzondere voorwaarden) geen licentie, sublicentie, verkoop, wederverkoop, lease, overdracht, toewijzing, distributie, weergave, overdracht, openbaarmaking of anderszins commerciële exploitatie van de ABB-inhoud uitvoeren, in welke vorm dan ook, inclusief voor gebruik door derden, of deze inhoud of een deel daarvan op enigerlei wijze aan derden ter beschikking stellen; (ii) de ABB-inhoud te manipuleren of te herstellen; (iii) de ABB-inhoud te kopiëren, te reproduceren, te publiceren, te reverse-engineeren, te proberen de broncode ervan af te leiden, te wijzigen, te demonteren, te decompileren of afgeleide werken van de ABB-inhoud te maken (behalve voor zover de beperking op reverse-engineering niet verboden is door de toepasselijke wetgeving en dan alleen in overeenstemming met die wetgeving); (iv) enig concept, kenmerk, functie of afbeelding van de ABB-inhoud te kopiëren; (v) toegang te krijgen tot de ABB-inhoud en deze te gebruiken op een manier die de toepasselijke tarieven vermijdt of de gebruikslimieten of -quota overschrijdt, of de gebruiksbeperkende functies in ABB-inhoud omzeilt of uitschakelt; (vi) gebruik maakt van datamining, bots, spiders, geautomatiseerde tools of gelijkaardige methoden om gegevens voor of uit ABB-inhoud te verzamelen en te extraheren of om informatie te verzamelen van of over andere gebruikers van ABB-inhoud; en/of (vii) de positie van een auteursrechtkennisgeving verwijdert, verduistert, wijzigt of wijzigt. Het is uitdrukkelijk verboden om de ABB-inhoud op een andere manier te gebruiken dan uitdrukkelijk toegestaan in de overeenkomst.

7 Inbreuken op intellectuele eigendomsrechten

7.1 Verdediging en vrijwaring. Indien een derde partij een claim indient tegen u dat de services of ABB-software inbreuk maakt op de auteursrechten, octrooien of handelsmerken van een derde partij (een " vordering"), zullen we u verdedigen tegen een dergelijke vordering en de bedragen betalen die uiteindelijk door een rechtbank of in een schikkingsovereenkomst aan u worden toegekend, op voorwaarde dat (i) u ons schriftelijk en voldoende gedetailleerd op de hoogte stelt van de vordering, zonder onnodige vertraging; (ii) geen enkele erkenning van aansprakelijkheid geeft, geen enkele overeenkomst aangaat of een compromis sluit in verband met de vordering zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; en (iii) ons toestaat de verdediging van de vordering en de voldoening van de vordering op ons te nemen, onder de voorwaarde dat u op een redelijke manier met ons meewerkt.

7.2 Gevolgen van de vordering. Indien een vordering wordt ingediend of, naar onze redelijke overtuiging, waarschijnlijk zal worden ingediend, hebben wij het recht om, zonder dat dit kosten voor u meebrengt, (i) voor u het recht te verkrijgen om de ABB-software of services waarop de vordering betrekking heeft, te blijven gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomst. of (ii) de inbreukmakende ABB-software te wijzigen of te vervangen of de betrokken services opnieuw uit te voeren zodat deze niet langer inbreuk maken op rechten (op voorwaarde dat de gewijzigde of vervangen ABB-software of de opnieuw uitgevoerde services in wezen dezelfde prestaties en functionaliteit leveren en het gebruik van de services van de of de ABB-software niet nadelig beïnvloeden); of, (iii) indien de in de artikelen 7.2(i) en 7.2(ii) aangegeven rechtsmiddelen commercieel niet kunnen worden gerealiseerd, zoals door ons naar eigen goeddunken bepaald, de betreffende order geheel of gedeeltelijk beëindigen en u voorzien en in verhouding de eventuele door u betaalde vergoedingen voor de service of de ABB-software die inbreuk maken op de rechten terug te betalen.

7.3 Uitzonderingen. Wij zijn niet aansprakelijk of verplicht in verband met enige vordering indien en voor zover de vordering voortkomt uit of verband houdt met een van de volgende zaken: (i) het gebruik van uw inhoud; (ii) elke wijziging van de services en/of software door u of een derde partij of op aanwijzing van u of een derde partij; (iii) gebruik van de services of ABB-software dat niet in overeenstemming is met de voorwaarden van de overeenkomst; (iv) het gebruik van de services of ABB-software in combinatie met enige andere hardware, software of ander materiaal, indien de betrokken service of ABB-software niet het voorwerp zou zijn van enige vordering zonder dergelijk delen; (v) het gebruik van enige versie van ABB-software waarvoor we updates of upgrades hebben voorzien en waarvoor u geen volledige en nauwkeurige update of upgrade heeft uitgevoerd of met een verwijtbare vertraging; of (vi) software van derden.

7.4 Enig en exclusief rechtsmiddel. Dit artikel 7 beschrijft onze enige, exclusieve en volledige aansprakelijkheid jegens u en uw enige en exclusieve rechtsmiddel met betrekking tot elke vordering of vermeende vordering van inbreuk of verduistering van intellectuele-eigendomsrechten van derden.

8 Garantie en schadeloosstelling door u

8.1 Garantie. U verklaart en garandeert dat ons gebruik van uw inhoud of uw toekenning van een licentie of rechten onder de overeenkomst geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom of andere rechten van een persoon.

8.2 Schadeloosstelling. U vrijwaart ABB en aan ons gelieerde ondernemingen, leveranciers, licentiegevers, onderaannemers en onze en hun respectieve directeurs, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers voor alle kosten, vorderingen, eisen, aansprakelijkheden, uitgaven, schade of verliezen (met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit of in verband staan met (i) uw gebruik van of vertrouwen op ABB-inhoud; (ii) enige inbreuk op rechten van derden in verband met uw inhoud of het gebruik ervan door ons, aan ons gelieerde ondernemingen en/of onze contractanten onder de overeenkomst; (iii) uw inbreuk op de overeenkomst; en (iv) enige schending van de wet, behalve voor zover de betreffende vordering is gebaseerd op grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van onze kant. Wij brengen u zonder verwijtbare vertraging op de hoogte van dergelijke vorderingen. Wij behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen met betrekking tot elke zaak die onderhevig is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u ons zult bijstaan en met ons zult samenwerken bij het doen gelden van een verdediging. In ieder geval voldoet u niet aan een dergelijke vordering zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

9 Onze garantie

9.1 Garantie voor services. Wij garanderen dat (i) wij de services met commercieel redelijke zorg en vaardigheid en in overeenstemming met de beschrijving in de order en de bijzondere voorwaarden in materiële opzicht aan u beschikbaar stellen of leveren en (ii) wij commercieel redelijke stappen ondernemen om de beschikbaarheid van de services te handhaven, onder voorbehoud van de onbeschikbaarheid of tijdelijke onderbreking van de services als gevolg van operationele maatregelen (bijv. gepland of noodonderhoud), veiligheidsmaatregelen, connectiviteit of storingen in de gegevensoverdracht, onwettige of ongeoorloofde handelingen van derden of andere redenen die buiten onze controle vallen. Indien u aangeeft dat een service niet wordt geleverd in overeenstemming met deze garantie voor services, dient u ons schriftelijk en voldoende gedetailleerd op de hoogte te stellen van het defect zonder onnodige vertraging nadat u kennis heeft genomen van het gebrek of daartoe de gelegenheid heeft gehad, maar in geen geval later dan 14 dagen daarna; indien wij in staat zijn het gebrek te reproduceren en te controleren met commercieel redelijke inspanningen, leveren wij commercieel redelijke inspanningen om het gebrek te verhelpen of, indien het gebrek bestaat uit het niet beschikbaar zijn van services, herstellen wij de services die niet werden geleverd in overeenstemming met de garantie.

9.2 Garantie voor software. Wij garanderen dat gedurende een periode van drie (3) maanden na de levering van de ABB-software aan u, de prestaties van de ABB-software substantieel in overeenstemming zijn met de beschrijving in de order en/of de bijzondere voorwaarden. Indien u aangeeft dat de prestaties van de ABB-software niet in overeenstemming zijn met deze ABB-softwaregarantie, moet u ons zonder onnodige vertraging en in elk geval vóór het einde van de garantieperiode voor ABB-software zoals uiteengezet in dit artikel 9.2 hierboven schriftelijk en voldoende gedetailleerd op de hoogte brengen van het gebrek; indien we in staat zijn om het gebrek met commercieel redelijke inspanningen te reproduceren en te controleren, leveren we commercieel redelijke inspanningen om de gedocumenteerde afwijkingen van deze ABB-softwaregarantie te corrigeren of passende procedures te voorzien om deze te vermijden. Elke garantie met betrekking tot software van derden, indien van toepassing, is vastgelegd in de overeenkomst tussen u en de leverancier van deze software. Wij aanvaarden geen enkele garantie voor software van derden.

9.3 Beperkingen. De in dit artikel 9 genoemde garanties zijn niet van toepassing: (i) indien de ABB-software niet wordt gebruikt in de beoogde omgeving of niet in overeenstemming met de specificatie of de overeenkomst; (ii) indien de services of de ABB-software door u of een derde partij zijn geïnstalleerd, geïmplementeerd, aangepast, gewijzigd, verbeterd of gewijzigd; (iii) indien u niet de laatste versie van de

ABB-software niet gebruikt en het gebrek in de nieuwere versie is gecorrigeerd; (iv) voor fouten of gebreken die door u, een derde partij of een software van een derde partij zijn veroorzaakt of door overmacht in overeenstemming met artikel 16.1; of (v) voor fouten of gebreken die te wijten zijn aan door u verstrekte tekeningen, ontwerpen of specificaties. Productbeschrijvingen gelden niet als garanties, tenzij dit afzonderlijk schriftelijk is overeengekomen.

9.4 UITSLUITING. TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS IS BEPAALD IN DEZE VOORWAARDEN, LEVEREN WIJ DE INHOUD OF SOFTWARE VAN DERDE PARTIJEN, SERVICES OF SOFTWARE AAN U ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, ZONDER ONDERHOUD OF ONDERSTEUNENDE SERVICES EN UITSLUITEND VOOR HET DOEL DAT IN DE OVEREENKOMST IS VASTGELEGD. TENZIJ UITDRUKKELIJK VERMELD IN DE OVEREENKOMST, GEVEN WIJ GEEN VERKLARINGEN OF ANDERE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK EN WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES EN VERKLARINGEN AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE ABB-INHOUD OF -SOFTWARE, SERVICES OF SOFTWARE VAN DERDEN; DIT OMVAT, ZONDER BEPERKING, ELKE GARANTIE DAT DE SERVICES OF SOFTWARE VEILIG, ZONDER ONDERBREKING BESCHIKBAAR, FOUTLOOS OF VRIJ VAN SCHADELIJKE COMPONENTEN, INFORMATIE DIE KAN WORDEN VERKREGEN VIA DE ABB-INHOUD OF -SOFTWARE VAN DERDEN, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, FOUTEN OP DE SITE OF DE SERVICE WORDEN GECORRIGEERD, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BEVREDIGENDE KWALITEIT, NIET-INBREUK, ONGESTOORD BEZIT, EN ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN REGELMATIGE HANDELSWIJZE OF HANDELSGEBRUIK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN DE BEPERKTE GARANTIES IN DIT ARTIKEL 9 UW EXCLUSIEVE GARANTIES, EN DE RECHTSMIDDELEN DIE IN DE ARTIKELEN 9.1 EN 9.2 WORDEN UITEENGEZET, ZIJN UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN VOOR ELKE SCHENDING VAN DE TOEPASSELIJKE GARANTIES.

**U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT ALLE MATERIALEN DIE WORDEN GEDOWNLOAD, WEERGEGEVEN OF ANDERSZINS VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN ABB-INHOUD OF SOFTWARE VAN DERDEN, DOOR U WORDEN GEDOWNLOAD, WEERGEGEVEN OF GEBRUIKT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN COMPUTERSYSTEMEN OF NETWERKEN OF VOOR HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN, WEERGEVEN OF GEBRUIKEN VAN DEZE MATERIALEN.

10 Aansprakelijkheidsbeperking

10.1 Beperkte aansprakelijkheid. Onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 10.2 en 10.3 is onze totale aansprakelijkheid, hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met deze gebruiksvoorwaarden of een contract op basis van deze gebruiksvoorwaarden, beperkt tot (i) een bedrag dat gelijk is aan de vergoedingen die zijn betaald voor de toepasselijke service of software die aan de grondslag ligt van de vordering gedurende de 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan de datum van de vordering of (ii) de waarde van het betreffende contract, afhankelijk van welke van beide het laagst is.

10.2 Uitsluitingen. Wij zijn niet aansprakelijk, noch contractueel, noch uit hoofde van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), noch in strijd met wettelijke verplichtingen of anderszins, die voortvloeien uit of verband houden met een contract, en zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, voor (i) winstderving, omzetderving of zakelijke kansen, overeenkomsten of contracten, verwachte besparingen, inkomsten of goodwill; (ii) bedrijfsonderbreking, productieverlies, verlies of beschadiging van gegevens; (iii) kosten van vervangende goederen, materialen of services; of (iv) alle indirecte, gevolg-, incidentele of bijzondere schade of verliezen die als voorbeeld of straf worden gesteld.

10.3 Toepassingsgebied van beperkingen en uitsluitingen. De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van aan ons gelieerde ondernemingen, leveranciers, licentiegevers, onderaannemers en onze en hun directeuren, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers. U hebt niet het recht om een vordering tegen ons in te stellen met betrekking tot een overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, tenzij u ons binnen 1 (één) jaar nadat u voor het eerst kennis hebt genomen van de feiten die aanleiding geven tot de vordering of redelijkerwijs verwacht had kunnen worden dat u kennis zou nemen van de feiten die aanleiding geven tot de vordering, schriftelijk in kennis stelt van de vordering. Artikel 2.3 is van toepassing op het verlenen van pilotservices. De in de artikelen 10.1 en 10.2 genoemde beperkingen en uitsluitingen van onze aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op: (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze handelingen of nalatigheden; (ii) grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag, fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken; of (iii) elke andere aansprakelijkheid waarvan de beperking of uitsluiting niet is toegestaan door de geldende wetgeving. De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van aan ons gelieerde ondernemingen, leveranciers, licentiegevers, onderaannemers en onze en hun directeuren, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers.

11 Opschorting

Wij hebben het recht om de services geheel of gedeeltelijk op te schorten indien wij vaststellen dat uw gebruik van de services (i) een veiligheidsrisico vormt voor de services, het platform en/of het portaal en/of een derde partij; (ii) de uitvoering van de services, de software, het platform en/of het portaal nadelig kan beïnvloeden; (iii) op elk moment of later een wet overtreedt of ons blootstelt aan het risico om een wet te overtreden; (iv) kan leiden tot aansprakelijkheid van onze kant of van de kant van een derde partij. Bovendien hebben wij het recht om de services op te schorten onder de omstandigheden die in het beleid voor acceptabel gebruik worden genoemd of als u op de vervaldatum geen bedragen betaalt die op grond van de overeenkomst verschuldigd zijn. We schorten de services alleen op voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is. Tenzij wij van mening zijn dat onmiddellijke opschorting noodzakelijk en gepast is, zullen wij commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om de opschorting van de service binnen een redelijke termijn aan te kondigen.

12 Looptijd en opzegging

12.1 Looptijd. Een overeenkomst treedt in werking zoals uiteengezet in artikel 1.2 hierboven en blijft van kracht zolang als gespecificeerd in de bijzondere voorwaarden of de order of totdat deze eerder wordt beëindigd in overeenstemming met de order, de bijzondere voorwaarden of latere artikel 12.2, 12.3 of 12.4.

12.2 Regelmatige beëindiging. Elke partij heeft het recht een overeenkomst op regelmatige wijze op te zeggen indien dit in de in de bijzondere voorwaarden of in de overeenkomst vastgelegde vorm gebeurt.

12.3 Opzegging om zwaarwegende redenen door een partij. Onverminderd de overige rechten of rechtsmiddelen, heeft elk van beide partijen het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indien de andere partij een wezenlijke voorwaarde van de overeenkomst heeft geschonden en de schending, indien deze naar haar aard te verhelpen is, niet binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving van de schending door de in gebreke blijvende partij of binnen een door de omstandigheden redelijkerwijze vereiste termijn is hersteld. Indien de schending niet kan worden verholpen, heeft de niet-schendende partij het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen na de eerste kennisgeving van de schending.

12.4 Opzegging om zwaarwegende redenen door ons. Onverminderd onze overige rechten of rechtsmiddelen, kunnen wij de overeenkomst ook (geheel of gedeeltelijk) beëindigen door u schriftelijk in gebreke te stellen indien (i) u nalaat enig uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd bedrag op de vervaldag te betalen en meer dan 14 (veertien) dagen na aanmaning tot betaling in gebreke blijft; (ii) wetten die van toepassing zijn op de levering van de service in een of meer landen zijn zodanig gewijzigd dat de voortzetting van de levering van de service onwettig of onmogelijk zou worden of dat de wijzigingen anders een wezenlijke invloed (inclusief kosten) zouden hebben op de levering van de services; (iii) een opschorting van de services in overeenstemming met artikel 11.1 langer dan 14 (veertien) dagen duurt; of (iv) u het beleid voor acceptabel gebruik of de licentievoorwaarden heeft geschonden.

12.5 Gevolgen van opzegging of beëindiging. Na opzegging of beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook: (i) dient u het gebruik van de services onmiddellijk te staken en, indien een softwarelicentie afloopt of verloopt, dient u alle betrokken software van uw apparaten en computersystemen te verwijderen en het gebruik van dergelijke software te staken; (ii) kunnen we uw toegang tot de services en tot het ABB-portaal en uw verbinding met het platform beëindigen en uw Inhoud op of na de effectieve datum van beëindiging of afloop ervan verwijderen; (iii) brengen we u de geleverde maar niet gefactureerde services die door u verschuldigd zal zijn in overeenstemming met artikel 5 in rekening; en (iv) blijven de rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voor de opzegging of beëindiging van de overeenkomst zijn ontstaan onaangetast, met inbegrip van het recht om schadevergoeding te eisen voor schending van de overeenkomst die bestond op of voor de datum van beëindiging of afloop van de overeenkomst. De order of de bijzondere voorwaarden kunnen details bevatten over uw verantwoordelijkheden en hoe, in welke passende vorm en binnen welke termijnen u toegang krijgt tot uw inhoud op of na opzegging of beëindiging van de overeenkomst.

13 Exportcontrole of sancties

13.1 Exportcontrole en sancties. U exporteert, direct of indirect, geen producten, software of technische gegevens die u van ons in het kader van de overeenkomst heeft verworven als dat in strijd is met de geldende exportcontrolewetten en boycotwetten, inclusief, indien van toepassing, die van de EU of de Verenigde Staten, en u zorgt ervoor dat u beschikt over alle voor de export benodigde exportvergunningen of andere toestemmingen van overheidswege. Op ons verzoek verleent u ons bovendien alle redelijke bijstand die nodig is om ons in staat te stellen actie te ondernemen die door de overheid wordt vereist of die anderszins nodig is om aan de exportcontrole- of boycotwetten te voldoen.

13.2 Derden. U dient derden aan wie u producten, software of gegevens die u op grond van een overeenkomst heeft verkregen, bekendmaakt of aan wie u deze overdraagt of exporteert, contractueel te verplichten om te voldoen aan eisen met betrekking tot exportcontrole en sancties die overeenkomen met de eisen en sancties die in artikel 13.1 worden genoemd.

14 Geheimhouding

14.1 Geheimhouding. Elke partij stemt ermee in hetzelfde niveau van zorgvuldigheid te betrachten als voor de eigen vergelijkbaar vertrouwelijke informatie, maar ten minste een passend niveau van zorgvuldigheid om te voorkomen dat technische of commerciële knowhow, specificaties, uitvindingen, procédés, codes en productplannen aan derden worden bekendgemaakt, marketingplannen of -initiatieven, of andere informatie of gegevens die op het moment van bekendmaking aan de ontvanger als vertrouwelijk zijn aangemerkt of als vertrouwelijk herkenbaar zijn en die door de andere partij (de " ontvanger") of door de andere die partij (de " bekendmakende partij") of diens vertegenwoordiger bekendgemaakt zijn, voor zover die niet toegestaan is op grond van de artikelen 6.4 en 14.3.

14.2 Uitzonderingen. Vertrouwelijke informatie omvat niet bepaalde informatie waarvan de ontvanger redelijkerwijs kan aantonen dat (i) deze vóór de ontvangst van de informatie van de bekendmakende partij in het bezit was van de ontvanger of de ontvanger deze rechtmatig heeft verkregen zonder verplichting tot geheimhouding; (ii) deze informatie algemeen beschikbaar was of is geworden voor het publiek zonder bekendmaking door de ontvanger of diens vertegenwoordigers; of (iii) deze informatie onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvanger zonder gebruik van of verwijzing naar vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij.

14.3 Toegestane bekendmaking. De ontvanger heeft het recht de vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst of voor enig ander doel dat op grond van de overeenkomst is toegestaan, en deze als volgt openbaar te maken: (i) aan de eigen werknemers en de werknemers van de aan haar gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers, consultants of onderaannemers die in verband met de overeenkomst kennis moeten hebben van de overeenkomst en op voorwaarde dat de ontvanger redelijke maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat deze werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers de bepalingen van dit artikel 14 naleven; en (ii) voor zover vereist door de wet, een bevoegd gerecht of bevoegde overheids- of toezichthoudende instantie, op voorwaarde dat de ontvanger redelijke stappen onderneemt om de bekendmakende partij vooraf in kennis te stellen (voor zover toegestaan door de wet) om de bekendmakende partij een redelijke kans te geven om een beschermingsbevel te verkrijgen.

14.4 Duur. De ontvanger stemt ermee in om gedurende een periode van 5 (vijf) jaar na de eerste bekendmaking redelijke waarborgen te handhaven tegen ongeoorloofde bekendmaking van de vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij, in overeenstemming met de beste praktijken in de sector of op dezelfde manier en in dezelfde mate als dat zij de eigen vertrouwelijke en eigendomsinformatie beschermt, waarbij de hoogste standaard doorslaggevend is.

15 Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

15.1 Toepasselijk recht. De overeenkomst en alle geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst, het voorwerp of de totstandkoming ervan, zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het materiële recht van Zwitserland , met uitzondering van de bepalingen inzake conflicterend recht en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 1980).

Opmerking: Volgens artikel 6, lid 2, van de Rome I-verordening van de EU worden de dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft en die een EU-staat of een staat van de Europese Economische Ruimte (EER) is ("staat van verblijf"), niet aangetast indien de dienstverlener a) zijn beroeps- of handelsactiviteit in de staat van verblijf uitoefent of b) deze activiteit op enigerlei wijze richt op deze staat van verblijf of op meerdere staten, waaronder deze staat van verblijf.

15.2 Rechtsbevoegdheid. Ieder geding, ieder geschil of iedere aanspraak die voortkomt uit of in verband met deze overeenkomst, inclusief over de geldigheid, de ongeldigheid, een schending van de overeenkomst of de beëindiging van de overeenkomst moet in een arbitrageprocedure in overeenstemming met de Zwitserse voorschriften voor international arbitrageprocedures van de arbitragecommissie van de Zwitserse Kamers van Koophandel worden geregeld, zoals deze van kracht zijn op het tijdstip, waarop de mededeling over de arbitrageprocedure in overeenstemming met deze voorschriften is ingediend. Het aantal arbiters bedraagt drie. De arbitrage-instantie is gevestigd in Zürich. De arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Engelse taal.

16 Algemene bepalingen

16.1 Overmacht. Geen van de partijen schendt de overeenkomst of is aansprakelijk voor de vertraagde uitvoering of niet-uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst indien deze vertraagde uitvoering of niet-uitvoering te wijten is aan gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken die buiten haar redelijke controle vallen, met inbegrip van (i) overmacht, overstroming, brand, aardbeving of andere natuurrampen; (ii) epidemieën of pandemieën; (iii) daden van terrorisme, burgeroorlog, cyberaanvallen, rellen, onrust, oorlog, dreiging of voorbereiding van oorlog, gewapende conflicten, sancties of embargo's; (iv) wetten of acties van een regering of overheidsinstantie; (v) storingen in elektrische of telecommunicatiesystemen of andere nutsvoorzieningen; en (vi) arbeids- of handelsgeschillen, stakingen, arbeidsconflicten of uitsluitingen.

16.2 Cessie. Wij hebben het recht de overeenkomst of onze eigen rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen of anderszins over te dragen aan een gelieerde onderneming of een rechtsopvolger. U heeft niet het recht om uw rechten of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of anderszins over te dragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

16.3 Onderaanneming. Wij hebben het recht om gelieerde ondernemingen en andere derden aan te stellen en in te schakelen om onze verplichtingen of een deel daarvan na te komen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant of zijn voorafgaande toestemming.

16.4 Alle verbintenissen. Deze overeenkomst bevat alle verbintenissen tussen de partijen met betrekking tot het voorwerp ervan. De overeenkomst vervangt alle eerdere afspraken, ontwerpovereenkomsten, verklaringen, garanties en beloften van welke aard dan ook, mondeling of schriftelijk aangegaan door of namens de partijen met betrekking tot het voorwerp. Partijen komen overeen dat de standaard- of inkoopvoorwaarden van de klant niet van toepassing zijn.

16.5 Wijziging. Wijzigingen van de overeenkomst zijn alleen geldig als deze schriftelijk worden aangegaan en door de partijen worden ondertekend. Niettegenstaande het voorgaande kunnen wij deze gebruiksvoorwaarden, de bijzondere voorwaarden, het privacybeleid, de gedragscode en/of het beleid voor aanvaardbaar gebruik van tijd tot tijd wijzigen. U wordt op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen die in werking treden zoals gespecificeerd in de kennisgeving. Indien een door ons aangebrachte wijziging van kracht wordt gedurende de looptijd van een overeenkomst en een wezenlijke nadelige invloed heeft op uw rechten of verplichtingen onder de overeenkomst, kunt u de betreffende overeenkomst binnen 30 (dertig) dagen na een dergelijke kennisgeving schriftelijk opzeggen met een termijn van 30 (dertig) dagen en zullen wij u alle vooruitbetaalde bedragen voor de betreffende service naar evenredigheid voor het resterende deel van de looptijd van de service terugstorten. Deze terugbetaling is uw enige en exclusieve rechtsmiddel. Als u de services en/of software na de datum van inwerkingtreding blijft gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de gewijzigde voorwaarden juridisch bindend voor u zijn.

16.6 Geen afstand. Afstand van enig recht of rechtsmiddel geldt alleen indien dit schriftelijk wordt gedaan en wordt niet beschouwd als een afstand voor een latere inbreuk of verzuim. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de overeenkomst, vormt een vertraging of het niet uitoefenen of het niet gebruik maken, of een enkele of gedeeltelijke uitoefening of gebruik maken van een recht of rechtsmiddel geen verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel en belet of beperkt dit niet de verdere uitoefening of gebruik maken van dat of enig ander recht of rechtsmiddel.

16.7 Scheidbaarheidsclausule. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van de overeenkomst ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd voor zover dat nodig is om deze geldig, wettelijk en uitvoerbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de bepaling of een deel van een bepaling geacht te zijn geschrapt, maar heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van de overeenkomst.

16.8 Gedragscode en wetgeving ter bestrijding van omkoping. Wij hanteren een aantal gedragscodes en -richtlijnen met betrekking tot de manier waarop wij, onze medewerkers en aannemers zakendoen, met inbegrip van de strijd tegen omkoping en corruptie en belangenconflicten; wij eisen van onze leveranciers dat zij zich houden aan deze gedragscodes, die te vinden zijn op https://new.abb.com/about/integrity/standards/abb-code-of-conduct, of gelijkwaardige gedragscodes hebben. U moet voldoen aan gelijkwaardige normen in uw manier van zakendoen.

16.9 Kennisgevingen. Kennisgevingen aan een van de partijen in het kader van of in verband met de overeenkomst moeten schriftelijk worden gedaan en moeten (i) persoonlijk of per koerier of aangetekende brief worden bezorgd op het in de bestelling vermelde adres; of (ii) per e-mail worden verzonden naar het in de bestelling vermelde e-mailadres. We kunnen ook aanvullende kennisgevingen per e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen sturen die beschikbaar zijn op de gebruikte systemen, naar het adres dat op dat moment aan uw account op het portaal is gekoppeld.

16.10 Begunstigde derden. Behalve de partijen bij de overeenkomst is niemand een begunstigde van de overeenkomst of heeft niemand het recht om een van de voorwaarden van de overeenkomst af te dwingen, tenzij dit in de overeenkomst is vermeld.

16.11 Zelfstandige ondernemer. Elke partij is een zelfstandige ondernemer, geen enkele bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of de overeenkomst creëert een joint venture, partnerschap of agentschap, en geen van beide partijen heeft de bevoegdheid om de andere partij wettelijk te binden.

17 Definities en interpretatie

17.1 Definities.

"ABB-inhoud" betekent de services, de resultaten die worden geleverd als onderdeel van de services, de software van ABB, de platformen en de apparaatgegevens van ABB (met inbegrip van alle tools, software, hardware, materialen, gegevens, inhoud, interfaces voor toepassingsprogramma's die door ons of aan ons gelieerde ondernemingen worden geleverd als onderdeel van of in verband met de services), en alle aanpassingen, wijzigingen en verbeteringen aan het voorgaande of aan enig ander intellectueel eigendom van ABB.

"ABB-apparaat" betekent een fysiek of virtueel apparaat, dat door ABB wordt geleverd of anderszins ter beschikking wordt gesteld of door ABB wordt gemarkeerd, en dat gegevens genereert of verzamelt via ingebouwde sensoren of anderszins, en waarop de services toegang hebben tot dergelijke gegevens, deze opslaan of verwerken.

"ABB-apparaatgegevens" betekent informatie of gegevens die door een ABB-apparaat of ABB-software (al dan niet automatisch) worden gegenereerd of verzameld met betrekking tot de werking en het functioneren van dat ABB-apparaat of die ABB-software, zoals apparaatdiagnosegegevens of gegevens over de status van een apparaat.

"ABB-software" betekent alle computerprogramma's (waaronder eventueel mobiele toepassingen) die we in het kader van de overeenkomst beschikbaar stellen (of waartoe we toegang verlenen) als onderdeel van of in verband met de services, met inbegrip van wijzigingen, updates, upgrades, nieuwe versies of releases en bewerkingen en bijbehorende documentatie, maar niet software van derden.

"Beleid voor aanvaardbaar gebruik" betekent het beleid voor acceptabel gebruik van ABB, die beschikbaar is op https://new.abb.com/abb-ability/terms of afzonderlijk wordt verstrekt, zoals die van tijd tot tijd door ons wordt bijgewerkt.

"Gelieerde onderneming" betekent elke juridische entiteit, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die direct of indirect onderworpen is aan de zeggenschap over, gecontroleerd wordt door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat van een partij bij de overeenkomst, nu of in de toekomst, door een meerderheidsbelang van 50% of meer van de stemrechten of het kapitaal, of door controle over de samenstelling van de raad van bestuur en de stemrechten op de vergaderingen van de raad van bestuur.

"Vordering" heeft de betekenis die in artikel 7.1 wordt gegeven.

"Privacybeleid" betekent het privacybeleid dat beschikbaar is op https://new.abb.com/abb-ability/terms, zoals dit van tijd tot tijd door ons wordt bijgewerkt;

De betekenis van " bekendmakende partij" is aangegeven in artikel 14.1.

"Externe elementen" heeft de betekenis die in artikel 2.4 wordt gegeven.

"Intellectuele eigendomsrechten" betekent (a) uitvindingen, octrooien, gebruiksmodellen, auteursrechten, morele rechten, rechten op de eigendom van halfgeleiders, databaserechten en rechten op handelsmerken, handelsnamen, tekeningen en modellen, knowhow en toepassingen van (al dan niet geregistreerde) uitvindingen; (b) aanvragen voor registratie en het recht om registratie van dergelijke rechten aan te vragen; en (c) alle andere intellectuele-eigendomsrechten en gelijkwaardige of soortgelijke vormen van bescherming wereldwijd.

"Wetgeving" betekent geldende wetgeving, voorschriften, gedragscodes, richtsnoeren en andere vereisten van de bevoegde overheids- of toezichthoudende instanties of andere bevoegde instanties, in de op dat moment geldende of opnieuw in werking getreden versie.

"Order" betekent een document in elektronische of fysieke vorm, een onlineformulier of enig ander online beschikbaar middel dat door ons beschikbaar wordt gesteld voor het bestellen of aanschaffen van services en/of software en verwijst naar deze gebruiksvoorwaarden.

"Persoonsgegevens" betekent alle gegevens of informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon en, indien vereist door het toepasselijke dwingende recht, alle gegevens of informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare rechtspersoon.

"Pilotservices" betekent services die zich in een pilot-, proef-, evaluatie- of bètafase bevinden of die gratis zijn.

"Platform" betekent het commerciële internetplatform van ons of de aan ons gelieerde ondernemingen, dat zowel de edge- als de cloud-infrastructuur omvat, waarop of via welke de ABB Ability Solutions (met inbegrip van alle of een deel van de hierin beschreven services) worden geëxploiteerd.

"Portaal" betekent een onlineportaal dat voor u toegankelijk is op het door ons bij het begin van de services verstrekte internetadres (of een ander internetadres dat wij u van tijd tot tijd kunnen verstrekken).

"Ontvanger" heeft de betekenis die in artikel 14.1 wordt gegeven.

"Services" betekent de services die door ons aan u beschikbaar worden gesteld of beschikbaar moeten worden gesteld in overeenstemming met de beschrijvingen of referenties in een order en de bijzondere voorwaarden.

"Software" betekent ABB-software en software van derden.

"Bijzondere voorwaarden" of "BV" betekent de documenten die de in de order genoemde services en/of software beschrijven en/of verder reguleren.

"Software van derden" betekent elk computerprogramma (dat mobiele toepassingen kan omvatten), met inbegrip van bedrijfseigen software, freeware en open source software, die ofwel (i) in licentie is gegeven aan ons door een derde partij en in een order is geïdentificeerd als software van derden voor gebruik in de services onder afzonderlijke voorwaarden of (ii) in licentie is gegeven aan u door een derde partij.

"Gebruiker" betekent een persoon die bevoegd is om toegang te krijgen tot de services of deze te ontvangen, de software te gebruiken en/of toegang te krijgen tot het portaal via uw account.

"Uw Inhoud" betekent alle informatie, gegevens en materialen die we meten of die door of namens u worden verstrekt via of in verband met onze levering of uw gebruik van de services of de software, met inbegrip van, om twijfel te voorkomen, informatie, gegevens en materialen van derden die door of namens u worden verstrekt; uw inhoud omvat geen ABB-apparaatgegevens.

17.2 Interpretatie

Alle zinsdelen die beginnen met "bijv.", "met inbegrip van", "bevat", "met name", "bijvoorbeeld" of soortgelijke uitdrukkingen, moeten worden geïnterpreteerd als toelichting en vormen geen uitputtende lijst of een beperking van de betekenis van de voorgaande woorden.

17.3 Rangorde

In geval van conflicten is de volgende rangorde (waarbij de documenten van de hogere rang als eerste worden vermeld) van toepassing op de documenten in de overeenkomst, tenzij in de order anders is bepaald (i) order; (ii) bijzondere voorwaarden; (iii) privacybeleid; (iv) beleid voor acceptabel gebruik; en (v) deze gebruiksvoorwaarden.

18 Landspecifieke voorwaarden

De volgende landspecifieke voorwaarden zijn van toepassing, zoals hieronder aangegeven, in afwijking van de voorwaarden in de artikelen 1-17 hierboven.

18.1 Australië. Als u een inwoner van Australië bent, gelden de volgende voorwaarden.

Niettegenstaande de artikelen 2.3 (Pilotservices), 9.4 (Uitsluiting), 10.1 (Beperkte aansprakelijkheid), 10.2 (Uitsluitingen) en 15 (Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid) of enige andere bepaling in de overeenkomst, is het volgende van toepassing: Voor zover een door ons verrichte levering onder de overeenkomst een levering van goederen of diensten aan een consument is in de zin van Bijlage 2 van "Competition and Consumer Act 2010" (wetgeving van de Commonwealth of Australia) (" ACL"):

(i) niets in de overeenkomst is van invloed op enige bepaling van de ACL of enig recht, rechtsmiddel of aansprakelijkheid onder de ACL, met dien verstande dat, voor zover de ACL de beperking van onze aansprakelijkheid toestaat, onze totale aansprakelijkheid voor schending van enige garantie onder de ACL met betrekking tot de levering van goederen of diensten onder de overeenkomst als volgt wordt beperkt (1) voor diensten, naar onze keuze, een van de in artikel 64A(2)(a) of (b) van de ACL genoemde rechtsmiddelen; en (2) voor goederen, een of meer van de in artikel 64A(1)(a) tot (d) van de ACL genoemde rechtsmiddelen;

(ii) onze goederen en diensten worden geleverd of voorzien van garanties die niet zijn uitgesloten onder de ACL. Als de service grote gebreken heeft, heeft u het recht om uw serviceovereenkomst met ons op te zeggen en het ongebruikte deel of een vergoeding voor de verminderde waarde ervan terug te krijgen. Ook bij goederen met grote gebreken heeft u recht op restitutie of vervanging. Als het gebrek van de goederen of een dienst geen ernstig gebrek is, heeft u recht op reparatie van het gebrek binnen een redelijke termijn. Als dit niet gebeurt, heeft u recht op restitutie voor de goederen en op ontbinding van de overeenkomst voor de service en op restitutie van het ongebruikte deel. Bovendien heeft u recht op schadevergoeding voor elk redelijkerwijs te verwachten verlies of schade als gevolg van een gebrek aan de goederen of de service; en

(iii) tenzij uitgesloten in de order of in de bijzondere voorwaarden, bevat de overeenkomst garanties voor gebreken (zie artikel 9 (Garanties)) en moet als zodanig informatie bevatten over wie de kosten draagt voor vorderingen uit hoofde van de garantie. U moet (eventuele) kosten dragen als u daadwerkelijk een garantieclaim indient. Uw voordelen uit één van de garanties vormen een aanvulling op alle andere rechten en rechtsmiddelen die de consument op grond van de ACL ter beschikking staan.

18.2 Brazilië. Indien beide partijen woonachtig zijn in Brazilië, gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 15.1 wordt vervangen door de volgende tekst: Toepasselijk recht. De overeenkomst en alle geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst, het voorwerp of de totstandkoming ervan, zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het materiële recht van Brazilië , met uitzondering van de bepalingen inzake conflicterend recht en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 1980).

Artikel 15.2 wordt vervangen door de volgende tekst: Rechtsbevoegdheid. Alle geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst, met inbegrip van de geldigheid, de ongeldigheid, de schending van de overeenkomst of de beëindiging ervan, worden beslecht door middel van arbitrage in overeenstemming met de voorschriften van de arbitragecommissie van de Braziliaans-Canadese Kamer van Koophandel ("Tribunal Arbitral da Câmara de Comércio Brasil-Canada") zoals deze gelden op het moment dat de kennisgeving van de arbitrage wordt ingediend in overeenstemming met deze voorschriften. Het aantal arbiters bedraagt drie. De arbitrageprocedure wordt uitgevoerd in São Paulo/SP. De arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Portugese taal.

18.3 Canada. Indien beide partijen woonachtig zijn in Canada, gelden de volgende voorwaarden.

Er wordt een nieuw artikel 16.12 toegevoegd, die als volgt luidt: Taal. Wij en u hebben verzocht dat de overeenkomst en alle akten, documenten en kennisgevingen met betrekking tot de overeenkomst in de Engelse taal worden opgesteld.

18.4 China. Indien beide partijen woonachtig zijn in Volksrepubliek China, gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 15.1 wordt vervangen door de volgende tekst: Toepasselijk recht. De overeenkomst en alle geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst, het voorwerp of de totstandkoming ervan, zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het materiële recht van de Volksrepubliek China , met uitzondering van de bepalingen inzake conflicterend recht en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 1980).

Artikel 15.2 wordt vervangen door de volgende tekst: Rechtsbevoegdheid. Alle geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst, met inbegrip van de geldigheid, de ongeldigheid, de schending van de overeenkomst of de beëindiging ervan, worden beslecht door middel van arbitrage door de China International Economic and Trade Arbitration Commission in Beijing ("CIETAC") in overeenstemming met de CIETAC-voorschriften zoals deze gelden op het moment dat de kennisgeving van de arbitrage wordt ingediend in overeenstemming met deze voorschriften.ten zoals deze gelden op het moment dat de kennisgeving van de arbitrage wordt ingediend in overeenstemming met deze voorschriften. Het aantal arbiters bedraagt drie. De arbitrageprocedure wordt uitgevoerd in Beijing. De arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Chinese taal.

18.5 Frankrijk. Indien beide partijen woonachtig zijn in Frankrijk, gelden de volgende voorwaarden.

De laatste zin van artikel 5.1 wordt vervangen door de volgende: Bij te late of onvolledige betaling wordt een vertragingsrente van 12% per jaar in rekening gebracht, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 40 (veertig) euro voor de invorderingskosten.

Artikel 11 wordt vervangen door de volgende tekst: Opschorting. Wij hebben het recht om de services geheel of gedeeltelijk op te schorten indien wij vaststellen dat uw gebruik van de services (i) een veiligheidsrisico vormt voor de services, het platform en/of het portaal en/of een derde partij; (ii) de uitvoering van de services, de software, het platform en/of het portaal nadelig kan beïnvloeden; (iii) op elk moment of later een wet overtreedt of ons blootstelt aan het risico om een wet te overtreden; (iv) kan leiden tot aansprakelijkheid van onze kant of van de kant van een derde partij. Bovendien hebben wij het recht om de services op te schorten onder de omstandigheden die in het beleid voor acceptabel gebruik worden genoemd of als u op de vervaldatum geen bedragen betaalt die op grond van de overeenkomst verschuldigd zijn. We schorten de services alleen op voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is. Tenzij door onmiddellijke opschorting blijkbaar noodzakelijk en gepast is, zullen wij commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om de opschorting van de service binnen een redelijke termijn aan te kondigen.

18.5a Duitsland. Indien beide partijen woonachtig zijn in Duitsland of indien de partijen overeengekomen zijn het Duitse recht toe te passen, gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 2.3: De laatste zin wordt vervangen door de volgende bepaling: "Voor zover de pilotservices gratis worden verleend, hebben wij alleen een garantie- of aansprakelijkheidsverplichting in geval van opzet, grove nalatigheid of wanneer wij een gebrek bedrieglijk verzwijgen (bedrieglijkVerzwijgen)."

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van aan ons gelieerde ondernemingen, leveranciers, licentiegevers, onderaannemers en onze en hun directeuren, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers. U hebt niet het recht om een aansprakelijkheidsvordering tegen ons in te stellen, tenzij u ons binnen 1 (één) jaar nadat u voor het eerst kennis hebt genomen van de feiten die aanleiding geven tot de vordering of redelijkerwijs verwacht had kunnen worden dat u kennis zou nemen van de feiten die aanleiding geven tot de vordering, schriftelijk in kennis stelt van de vordering.

Artikel 2.3 heeft voorrang voor onze aansprakelijkheid met betrekking tot het verlenen van pilotservices."

"Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

15.1 Geldend recht. a) Als de klant geen consument is, is de overeenkomst onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met het materiële recht van Duitsland, met uitzondering van de artikelen 305 tot en met 310 van het Duitse burgerlijk wetboek en met uitzondering van (i) de bepalingen van het conflictenrecht van Duitsland en (ii) het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen 1980). - b) Als de klant een consument is, is de overeenkomst onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met het materiële recht van Duitsland, met uitzondering van de bepalingen van het conflictenrecht en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen 1980).

15.2 Rechtsbevoegdheid. Als de klant geen consument is, geldt de volgende bepaling: Alle geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, met inbegrip van de totstandkoming, geldigheid, ongeldigheid, schending of beëindiging ervan, dienen definitief te worden beslecht in overeenstemming met het arbitragereglement van het Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) (Duitse Arbitrage-instituut) zonder een beroep te doen op de reguliere rechtbanken. Het aantal arbiters bedraagt drie. De plaats van de arbitrageprocedure is Frankfurt/Main, Duitsland. De arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Engelse taal."

18.6 India. Als u een inwoner van India bent, gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 15.1 wordt vervangen door de volgende tekst: Toepasselijk recht. De overeenkomst en alle geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met het voorwerp of de gebeurtenis, zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het materiële recht van India.

Artikel 15.2 wordt vervangen door de volgende tekst: Rechtsbevoegdheid. Alle geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, met inbegrip van de geldigheid, de ongeldigheid, de schending van de overeenkomst of de beëindiging ervan, worden beslecht door middel van arbitrage in overeenstemming met de overeenstemming met de Arbitration and Conciliation Act 1996 en de wijzigingen zoals deze gelden op het moment dat de kennisgeving van de arbitrage wordt ingediend in overeenstemming met deze wetgeving. Het aantal arbiters bedraagt drie. De arbitrageprocedure wordt uitgevoerd in Bengaluru, India. De arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Engelse taal.

Mededeling overeenkomstig artikel 36 van de Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG ofwel wet op de beslechting van consumentengeschillen): De licentiegever is niet bereid deel te nemen aan een vrijwillige geschillenbeslechtingsprocedure voor een Duitse consumentenarbitrage-instantie. Hiervoor bestaat geen wettelijke verplichting.

Mededeling over online-geschillenbeslechting (overeenkomstig artikel 14 van de EU-verordening ODR): De Europese Commissie biedt een platform voor online-geschillenbeslechting, dat toegankelijk is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18.7 Rusland. Indien beide partijen woonachtig zijn in Rusland, gelden de volgende voorwaarden.

De in artikel 5.1 genoemde vergoedingen omvatten onder meer een vergoeding voor de eventuele overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of het verlenen van licenties op grond van de desbetreffende order.

18.8 Saoedi-Arabië. Indien beide partijen woonachtig zijn in Saoedi-Arabië, gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 15.1 wordt vervangen door de volgende tekst: Toepasselijk recht. Deze overeenkomst is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van het Koninkrijk Saudi-Arabië.

Artikel 15.2 wordt vervangen door de volgende tekst: Rechtsbevoegdheid. Voor alle geschillen, onenigheden of meningsverschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, met inbegrip van elke vraag over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan of over de rechtsbetrekkingen die met deze overeenkomst zijn aangegaan en die niet door bemiddeling kunnen worden opgelost, vallen onder de jurisdictie van de Board of Grievances (Commercial Divisions) in Riyad, opgericht krachtens Koninklijk Besluit nr. M/51 van 17-7-1402 d.w.z. (10 mei 1982).

18.9 Taiwan. Indien beide partijen woonachtig zijn in Taiwan, gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 15.1 wordt vervangen door de volgende tekst: Toepasselijk recht. De overeenkomst en alle geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst, het voorwerp of de totstandkoming ervan, zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het materiële recht van Taiwan , met uitzondering van de bepalingen inzake conflicterend recht en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 1980).

Artikel 15.2 wordt vervangen door de volgende tekst: Rechtsbevoegdheid. Alle geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, met inbegrip van de geldigheid, de ongeldigheid, de schending van de overeenkomst of de beëindiging ervan, worden beslecht door middel van arbitrage in overeenstemming met de overeenstemming met de voorschriften van de Chinese Arbitration Association zoals deze gelden op het moment dat de kennisgeving van de arbitrage wordt ingediend in overeenstemming met deze voorschriften. Het aantal arbiters bedraagt drie. De arbitrageprocedure wordt uitgevoerd in Taipeh, Taiwan. De arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Engelse taal.

18.10 Verenigde Staten van Amerika. Als u een inwoner van de Verenigde Staten van Amerika bent, gelden de volgende voorwaarden.

Er wordt een nieuw artikel 2.8 toegevoegd, die als volgt luidt: Overheidsinstellingen. De software is commerciële computersoftware zoals bedoeld in 48 C.F.R. artikel 2,101. Als u een overheidsinstelling van de regering van de Verenigde Staten of een aannemer van de regering van de Verenigde Staten bent, krijgt u alleen die rechten met betrekking tot de software die aan alle andere eindgebruikers worden verleend op grond van de licentie, in overeenstemming met (a) 48 C.F.R. artikel 227.7201 tot 48 C.F.R. artikel 227.7204 met betrekking tot het Amerikaanse Ministerie van Defensie en zijn contractanten; of b) 48 C.F.R. artikel 12.212 met betrekking tot alle andere licentiehouders van de regering van de Verenigde Staten en hun contractanten.

Artikel 15.1 wordt vervangen door de volgende tekst: Toepasselijk recht. Alle aspecten van de overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien, zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Delaware.

Artikel 15.2 wordt vervangen door de volgende tekst: Rechtsbevoegdheid. De partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de federale rechtbanken in de staat Delaware als de enige en exclusieve rechtbank voor het oplossen van eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst. Als deze rechtbanken voor een bepaald geschil in de zaak niet bevoegd zijn, komen de partijen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de nationale rechtbanken als de enige en exclusieve rechtbanken voor het oplossen van eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst.

18.11 Vietnam. Als u een inwoner van Vietnam bent, gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 15.1 wordt vervangen door de volgende tekst: Toepasselijk recht. De overeenkomst en alle geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst, het voorwerp of de totstandkoming ervan, zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het materiële recht van Vietnam, met uitzondering van de bepalingen inzake conflicterend recht en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 1980).

Artikel 15.2 wordt vervangen door de volgende tekst: Rechtsbevoegdheid. Elk geschil, onenigheid of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst, met inbegrip van de geldigheid, de ongeldigheid, de schending van de overeenkomst of de beëindiging ervan, zal worden beslecht door middel van het Vietnam International Arbitration Centre (VIAC) bij de Vietnam Chamber of Commerce and Industry in overeenstemming met dienst voorschriften voor arbitrage zoals deze gelden op het moment dat de kennisgeving van de arbitrage wordt ingediend in overeenstemming met deze voorschriften. Het aantal arbiters bedraagt drie. De arbitrageprocedure wordt uitgevoerd in Vietnam. De arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Engelse taal.