** Podmínky použití pro webové portály myBuildings a MyBusch-Jaeger **

Tyto podmínky použití obsahují velmi důležité informace týkající se vašich práv a povinností, jakož i podmínek, omezení a vyloučení, které by se na vás mohly vztahovat. Tyto podmínky použití vyžadují použití rozhodčího řízení k vyřešení sporů, nikoli soudních řízení nebo třídních opatření. Přečtěte si je opatrně.

Zadáním objednávky pro služby, které se vztahují k těmto podmínkám použití, souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami stanovenými v tomto dokumentu.

Nemusí mít přístup nebo používat portál (jak je definováno níže) nebo si objednat nebo získat jiné produkty nebo služby od nás, pokud (a) nesouhlasíte s těmito podmínkami použití, (b) nejsou starší (i) nejméně 18 Roky věku nebo (ii) legálního věku za účelem vytvoření závazné smlouvy s subjektem ABB uvedenou ve vašem objednávkovém formuláři nebo (c) je podle platného zákona zakázáno v přístupu nebo používání portálu nebo jakéhokoli obsahu, produktu nebo služby, které vám poskytne k dispozici NÁMI.

** 1 Rozsah a formace smlouvy **

1.1 ** Strany a rozsah **. Smluvní podmínky obsažené v těchto podmínkách použití pro webové portály myBuildings a Mybusch-Jaeger ("** Podmínky použití " & quot;) Spolu s (i) jakékoli zvláštní podmínky ("" STC; ** & quot;), které (pokud existují) uplatňují s prioritou před těmito podmínkami použití, (ii) příkaz a (iii) další smluvní podmínky uvedené v těchto podmínkách použití (společně, ** Smlouva* *& quot;) jsou dohodnuty mezi entitou ABB (" Abb " "" ** my ** "" " US " nebo " Naše " " ) a smluvní entita (" zákazník **" "" ** you ** "nebo" ** vaše ** ") uvedené v pořadí. Smlouva upravuje naše ustanovení a vaše používání portálu, služeb a softwaru, jakož i váš přístup na portál (každý, jak je definováno níže).

1.2. ** autorita **. Pokud tuto smlouvu přijímáte jménem jakékoli třetí strany (včetně jiných uživatelů), zastupujete a zaručujete, že jste oprávněni udělit všechna povolení a licence stanovená v těchto podmínkách používání a svázat všechny tyto třetí strany s ohledem na předmět tohoto dokumentu.

** 2 Portální přístup, služby a software **

2.1 ** Služby a přístup na portál **. S výhradou podmínek smlouvy, které vám poskytneme nevýhradní, nepřenosné, ne publicivatelné, časově omezené a odvolatelné právo na přístup a použití (a) Služby a (b) portál pro účely přístupu a používání Služby, v každém případě pro vaše osobní nebo interní obchodní účely. V rozsahu výslovně stanovené v pořadí nebo STC můžete uživatelům umožnit používat služby a přístup k portálu v souvislosti s jejich povoleným používáním, pokud všichni tito uživatelé musí dodržovat všechny použitelné podmínky smlouvy, a vy se budete starat o Zůstaňte primárně odpovědný za všechny uživatele ' dodržování takových podmínek.

2.2 ** Váš účet na portálu ****; Elektronická komunikace **. Vaše používání služeb nebo softwaru může vyžadovat, abyste si vytvořili účet na portálu. Pro účely vytváření a správy účtu můžete být dále povinni poskytnout kontaktní informace (například název, obchodní telefonní číslo, adresu, e -maily a ID uživatele) a další informace, jak je popsáno v smlouvě a/nebo registračním formuláři poskytnutém Portál ("Informace o účtu"). Souhlasíte, že zajistíte, že všechny informace o účtu, které nám byly poskytnuty, jsou a zůstávají aktuální, úplné a přesné. Dále berete na vědomí, že jste pro všechny činnosti, které se vyskytují na základě účtu, který je vám připsán (včetně, za vyhýbání se pochybnostem, činnosti uživatelů třetích stran, ať už autorizované nebo jiné). Budete a zajistíte, aby jakýkoli jiný uživatel portálu nebo služeb (i) bezpečně uložil a zachoval veškeré údaje o účtu (např. Uživatelské jméno, hesla, certifikáty, klíče) důvěrné; (ii) zajistit, aby pověření, které jsou přiděleny určenému uživateli, používají pouze takový uživatel; a (iii) účet se používá pouze ve vztahu ke službám a takovým způsobem, aby nezhoršil nebo neohrozil stabilitu nebo zabezpečení platformy, portálu nebo služeb. Musíte nás okamžitě informovat o objevení jakéhokoli pokusu nebo skutečného neoprávněného použití účtu nebo pověření nebo jiného porušení bezpečnosti s ohledem na platformu, portál nebo služby a okamžitě postupujte podle našich pokynů, když vás žádáme o změnu uživatele ' s Přístupové údaje. Vyhrazujeme si právo změnit přístupové údaje uživatele, pokud jsme toho názoru, že taková změna je nezbytná z bezpečnostních důvodů. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vyplývající z vašeho nedodržení tohoto oddílu 2.2 nebo jakékoli činnosti, které se vyskytují na jakémkoli uživatelském účtu.

Kromě toho chápete, že (i) informace o účtu se řídí oznámením o ochraně údajů, v rozsahu platném a (ii) můžeme pravidelně zasílat e-mailovou komunikaci, která vám upozorní na určité aktualizace související s službami a informace. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace od nás a uznáte, že pokud si nepřejete obdržet takovou elektronickou komunikaci, musíte ukončit přístup svého portálu.

2.3 ** Pilotní služby. ** Pokud poskytujeme pilotní služby, podléhají dalším omezením stanoveným v tomto oddíle 2.3, která převládá nad jinými ustanoveními těchto podmínek používání. Pilotní služby jsou zdarma, s výjimkou případů uvedených jinak v pořadí. Rozumíte a uznáváte, že pilotní služby nemusí být plně testovány nebo ověřeny, mohou být nedostupné, že jejich výkon může být negativně ovlivněn a/nebo že pilotní služby nemusí splňovat bezpečnostní standardy průmyslové praxe, a proto mohou negativně ovlivnit vaše interní postupy a obchodní operace nebo narušit funkce vašich systémů nebo zařízení. Pilotní služby můžete používat pouze pro interní použití za účelem přezkumu, hodnocení a testování pilotních služeb. Používání pilotních služeb je vystaveno výhradním riziku. Na základě vlastního uvážení můžeme (i) upravit pilotní služby nebo funkce pilotních služeb; (ii) poskytovat stupně, záplaty nebo údržbu; nebo (iii) ukončit, omezit, pozastavit nebo ukončit pilotní služby nebo přístup k pilotním službám. Naše odpovědnost za všechny nároky, škody, ztráty a odškodnění vyplývající z nebo v souvislosti s pilotními službami je omezena na přímé škody a souhrnně na částku 100 USD (sto). Kromě omezené odpovědnosti, stanovené v předchozí větě, poskytujeme pilotní služby ", jak je" " bez jakýchkoli záruk a vyloučení veškeré odpovědnosti v plném rozsahu povoleném podle platných zákonů. Pilotní služby jsou poskytovány na „jak je“ a "jako k dispozici" Základem, bez jakýchkoli záruk a vyloučení veškeré odpovědnosti v plném rozsahu povoleném podle příslušného práva. Používání pilotních služeb je vystaveno výhradním riziku.

2.4 ** Externí položky ****, hardware a služby ****. ** Jste zodpovědní za získání přístupu k portálu a službám a potvrzujete, že takový přístup a vaše použití služby mohou zahrnovat produkty třetích stran třetích stran nebo služby. Neovládáme ani neovládáme žádné produkty, služby, webové stránky, software, aplikace, obchody s aplikacemi nebo jakýkoli jiný materiál, software, služby, služby, názory nebo jiný obsah poskytovaný třetími stranami, včetně na internetu (společně, & quot; ** Externí položky ** & quot;). Používání externích položek podléhá vašemu přijetí příslušných podmínek použití třetích stran a platby jakýchkoli platných poplatků za třetí strany a potvrzujete a souhlasíte s tím, že jakýkoli smluvní vztah související s externími položkami je pouze mezi vámi a poskytovatelem takového Externí položky. Nezaručíme žádné záruky ani prohlášení a nemáme žádnou povinnost, odpovědnost ani odpovědnost za externí předměty a vaše používání externích položek v rozsahu povoleném zákony. Získáte jakékoli právo nebo nárok na právo proti nám souvisejícím s externími položkami.

2.5 ** Změny ve službách nebo softwaru **. Můžeme čas od času provádět přiměřené změny ve službách a/nebo softwaru, které významně neovlivňují povahu, kvalitu nebo zabezpečení služeb a/nebo softwaru. Můžeme změnit služby a/nebo software, i když taková změna podstatně ovlivňuje její povahu, kvalitu nebo zabezpečení nebo přerušit službu a/nebo poskytnutí softwaru, pouze pokud (i) nezbytné k dodržování jakýchkoli platných zákonů nebo požadavky na bezpečnost nebo zabezpečení; nebo (ii) existují materiálové změny způsobené subdodavatelem nebo ukončením vztahu subdodavatele materiálu. Budeme vás informovat o jakékoli změně s materiálním nepříznivým účinkem nebo o jakémkoli přerušení služby a/nebo poskytnutí softwaru. V takovém případě můžete postiženou službu ukončit do 30 (třiceti) dnů po oznámení s 30 (třiceti) dny písemným oznámením a vrátíme vám jakékoli předplacené částky pro příslušnou službu na základě pro poměr pro zbytek služby období. Taková náhrada je vaše jediná a exkluzivní lék. Pokračováním v používání změněné služby a/nebo softwaru navzdory oznámení a po dobu 30 dnů ukončení souhlasíte s příslušnou změnou. Je to podle našeho výhradního uvážení, zda udržujeme poskytování předchozích verzí služby a/nebo softwaru pro určitou dobu, a budeme vás informovat, pokud udržíme poskytování předchozích verzí služby a/nebo softwaru.

2.6 ** ABB software **. S výhradou smluvních podmínek smlouvy, kde vám v rámci služeb poskytujeme ABB soft-ware, vám poskytneme nevýhradní, nepřevoditelnou licenci s časovým omezeným pro použití softwaru ABB pro servisní období stanoveno v pořadí pro vaše osobní nebo interní obchodní účely přijímání služeb. Můžeme vzdáleně nainstalovat aktualizace nebo up-stupeň do softwaru ABB s předchozím upozorněním nebo bez předchozího upozornění. Aktualizace nebo upgrady se řídí smluvními podmínkami smlouvy, pokud takové aktualizace nebo upgrady nejsou doprovázeny samostatnou licenci, kterou nám poskytne, v tomto případě budou podmínky takové samostatné licence přednost před ostatními dokumenty, které s ohledem na smlouvu vytvářejí smlouvu na jakékoli konfliktní podmínky. Bez ohledu na výše uvedené, s výjimkou rozsahu výslovně stanoveného jinak v pořadí nebo STC, nejsme povinni poskytovat žádné aktualizace nebo upgrady softwaru ABB.

2.7 ** Software třetích stran. ** S výjimkou rozsahu výslovně specifikované jinak v STC nebo objednávce, pro veškerý software třetích stran se podmínky používání licence třetích stran používají výhradně a potvrzujete a souhlasíte s tím, že (i) Jakýkoli smluvní vztah související s používáním takového softwaru třetích stran je pouze mezi vámi a poskytovatelem takového softwaru třetích stran; ii) je vaší vlastní odpovědností posoudit přesnost používání takového softwaru třetích stran; a (iii) neděláme žádné záruky a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost související s vaším používáním takového softwaru třetích stran v rozsahu povoleném platnými zákony.

** 3 Ochrana a zabezpečení dat **

3.1 ** OCHRANA DATA. objednávky od jakéhokoli příslušného orgánu. Při používání takových osobních údajů budeme dále dodržovat naše zásady ochrany osobních údajů, které jsou čas od času použitelné. Strany berou na vědomí, že zpracování osobních údajů může vyžadovat závěr dalších dohod o zpracování/ochranu údajů. Strana na žádost druhé strany okamžitě uzavře jakoukoli takovou dohodu, jak vyžaduje povinný zákon nebo příslušný orgán.

3.2 ** Ověření licence. ** Zařízení, na nichž je nainstalován software ABB, nám mohou automaticky poskytnout informace, které umožňují ověření, že je řádně licencována. Takové informace obsahují informace o softwaru ABB, uživatelském účtu, informace o ID produktu, ID stroje a adresu internetového protokolu zařízení. Použitím softwaru ABB souhlasíte s přenosem těchto informací a naším použitím těchto informací v souladu se smlouvou.

3.3 ** Zabezpečení **. Zřídili jsme a udržovali formální program informací a kybernetické bezpečnosti, který zahrnuje komerčně přiměřená technická a organizační opatření, abychom vytvořili přiměřenou úroveň bezpečnosti a chránili váš obsah před narušením bezpečnosti, náhodnému nebo nezákonnému ničení, ztrátě, změnám a neoprávněnému zveřejnění nebo přístup k vašemu obsahu. S výjimkou rozsahu výslovně specifikovaného jinak v STC je vaší odpovědností (i) poskytnout a nepřetržitě zajistit bezpečné vzdálené připojení; a (ii) zřídit a udržovat zabezpečení vašich systémů, hardwaru a softwaru, zejména těch, které se přímo nebo nepřímo připojují ke službám, softwaru, portálu nebo platformě. Kromě toho a s výjimkou případů výslovně specifikovaných jinak v pořadí a/ nebo STC budete bez zbytečného zpoždění zcela a přesně implementovat jakékoli aktualizace nebo upgrady softwaru poskytnuté příslušnými prodejci a/ nebo námi.

** 4 Vaše povinnosti **

4.1 ** Obecné závazky. a další obsah, pokud existuje, poskytnutý v souvislosti se službami a vašimi účty spojenými s portálem; (ii) při používání externích položek dodržujte příslušné podmínky použití a licenční podmínky v souvislosti s externími položkami; (iii) Bez zbytečného zpoždění zcela a přesně nainstalujte potřebný software a veškeré aktualizace nebo upgrady poskytnuté námi (v souladu s příslušnými specifikacemi a pokyny) na počítačových systémech a/nebo mobilních zařízeních (podle potřeby); (iv) dodržovat všechna omezení povolených typů uživatelů; (v) dodržovat naše přiměřené pokyny týkající se správného využívání služeb a/nebo softwaru, jak mohou být čas od času uvedeny v jednotlivých případech; vi) zajistit, aby všichni uživatelé dodržovali tyto podmínky použití a podmínky přijatelné politiky použití; a (vii) dodržují všechny platné zákony, zejména při poskytování vašeho obsahu. Služby ani software (i) nebudete používat pro jakoukoli část jakéhokoli jaderného zařízení; nebo (ii) v jakékoli aplikaci nebo situaci, kdy by selhání služeb nebo softwaru mohlo vést k smrti nebo vážnému zranění jakékoli osoby nebo k závažnému poškození fyzického nebo životního prostředí.

4.2 ** Spolupráce a informační závazky. ** Budete s námi přiměřeně spolupracovat ve všech záležitostech týkajících se služeb a/ nebo softwaru a poskytnout nám takové informace a materiály, které můžeme přiměřeně požadovat, abychom poskytovali služby a /nebo software, pro provádění údržby nebo opravy chyb, a také za účelem ověření dodržování smlouvy. Kromě toho, podle vašich informačních závazků souvisejících s používáním portálu, jak je uvedeno v oddíle 2.2, budete nás informovat bez zbytečného zpoždění, když budete si vědomi jakýchkoli okolností, které mohou nebo ovlivňují zabezpečení služeb a/nebo platformy.

4.3 ** Monitorování využití a vzdáleného připojení. . S výjimkou rozsahu výslovně specifikovaného jinak v STC nebo pořadí, (i) navážete a udržujete takové vzdálené připojení s vhodnou připojením; (ii) Povolte nás, našim zaměstnancům, našim přidruženým subjektům, agenti, konzultanti a/nebo subdodavatelům, aby se vzdáleně přistupoval a sledoval vaše využití určitých systémů vlastněných, kontrolovaných nebo provozovaných nebo provozovanými z vás, jak je to nezbytné pro poskytování služeb ;; a (iii) nainstalovat a udržovat jakýkoli hardware, software nebo jiné zařízení nezbytné k vytvoření a údržbě monitorování a/nebo vzdáleného připojení.

** 5 poplatků a platby **

5.1 ** Platební podmínky. ** S ohledem na poskytování služeb a/nebo softwaru budete platit poplatky, jak je uvedeno v objednávce. Všechny fakturované částky zaplatíte podle smlouvy do 30 (třiceti) dnů ode dne plné výskytu faktury bez jakéhokoli započtení, odpočtu nebo držení. Úrok pozdějšího plateb 1,5% za měsíce nebo, pokud taková sazba není povolena, bude v případě pozdní nebo neúplné platby účtována nejvyšší sazba povolená podle příslušného zákona.

5.2 ** Daně a zvyky. a (ii) jakékoli srážkové daně, které platí ABB vyplývající z mezinárodních transakcí, pokud existují. S výhradou výše uvedeného budeme výhradně zodpovědní za všechny daně na základě našeho příjmu.

** 6 Vlastnická práva **

6.1 ** Váš obsah. ** Nezabíráme žádné právo, titul a zájem o váš obsah, kromě práv, která nám udělujete na základě smlouvy. Během funkčního období smlouvy budete mít Abil-Coity a právo na přístup a extrahování některých nebo veškerých obsah, pokud a v rozsahu uvedeném v STC nebo pořadí.

6.2 ** Obsah ABB. ** Mezi stranami jsou v pořádku, titulu a zájmu, včetně všech práv duševního vlastnictví, v obsahu ABB a zůstávají výhradně s námi, našimi přidruženými subjekty nebo našimi licenci. Nemáte žádná práva a na obsah ABB, kromě práv, která je výslovně udělena podle smlouvy.

6.3 ** Naše používání vašeho obsahu. ** My, naše přidružené subdodavatelé máme právo shromažďovat, ukládat, agregovat, analyzovat nebo jinak používat svůj obsah pro účely (i) poskytování a udržování služeb a/nebo ABB Software pro vás; ii) prevence, detekce a opravy problémů souvisejících s zabezpečením a/nebo provozem portálu, platformy, služeb a/nebo softwaru ABB; iii) zlepšení a vývoj stávajících služeb, technologií, produktů a/ nebo softwaru a vývoj nových služeb, technologií, produktů a/ nebo softwaru.

Abychom se vyhnuli pochybnostem, všechna taková vylepšení a vývoj (včetně všech výsledných práv duševního vlastnictví) jsou my a pokud ve vás ve vás ve vás vesta, takto, čímž nám tato práva neodvolatelně přiřadíte všechna taková práva. Kromě toho máme právo používat váš obsah pro účely benchmarkingu, pokud a do té míry, že je anonymizovaný nebo nevědomý.

6.4 ** Zpětná vazba. ** Během období smlouvy můžete poskytnout zpětnou vazbu nebo návrhy související se službami, softwarem, portálem nebo platformou pro nás. My a naše přidružené subjekty máme oprávněni používat takovou zpětnou vazbu a návrhy, i když by měli být označeni důvěrnou (viz oddíl 14.1), bez jakýchkoli omezení a jakékoli kompenzace.

6.5 ** Omezení. ** Nebudete v celku nebo zčásti (s výjimkou případů výslovně povolených v pořadí, tyto podmínky použití nebo STC) používají obsah ABB jakýmkoli způsobem, a to i pro jakékoli použití třetích stran včetně licence, sublicence, prodeje, prodeje, pronájmu, převodu, přiřazení, distribuce, zobrazení, vysílání, zveřejňování nebo jiných komerčně využívajících nebo ji, dostupné jakékoli třetí straně; ii) manipulace s obsahem ABB nebo opravte; (iii) Kopírovat, reprodukovat, publikovat, reverzní inženýr, pokusit se odvodit zdrojový kód, upravovat, dissemble, dekompilovat nebo vytvářet derivační díla obsahu ABB (s výjimkou rozsahu, že platné zákony zakazují omezení reverzního inženýrství a poté zakazují omezení reverzního inženýrství a poté zakazují omezení reverzního inženýrství a poté zakazují omezení reverzního inženýrství a poté zakazují reverzní inženýrské omezení a poté zakazují reverzní inženýrské omezení a poté zakazují reverzní inženýrské omezení a poté zakazují reverzní inženýrské omezení a poté zakazují reverzní inženýrské omezení a potom reverzní inženýrské omezení a Pouze tak, jak jsou povoleny takovými zákony); (iv) zkopírujte jakékoli nápady, funkce, funkce nebo grafiku obsahu ABB; (v) Přístup nebo používat obsah ABB tak, aby se zabránilo vzniklým poplatkům nebo překročení limitů nebo kvót využití nebo k obcházení nebo vykreslování nefunkčních funkcí omezení využití obsažené v obsahu ABB; ;; (vi) Používejte jakékoli dolování dat, roboty, pavouky, automatizované nástroje nebo podobné metody shromažďování a extrakci dat na obsah obsahu ABB nebo shromažďování jakýchkoli informací z obsahu ABB nebo jiného uživatele a/nebo (vii) Odstraňte , temné, měnit nebo přesunout naše a naše licence ' proprietární oznámení. Použití obsahu ABB jiného, ​​než je výslovně povoleno ve smlouvě, je výslovně zakázáno.

** 7 porušení duševního vlastnictví **

7.1 ** Obrana a odškodnění. ** Pokud některá třetí strana proti vám uplatní, že služby nebo software ABB porušují autorská práva, patenty nebo ochranné známky třetí strany (a „** nárok ** & quot;) , budeme vás bránit před takovým nárokem a zaplatit částky, které konečně udělí soud proti vám nebo zahrnuto do vypořádání schváleného námi, za předpokladu, že (i) písemně oznámení o nároku bez zbytečného zpoždění, s uvedením přírody nároku v přiměřených podrobnostech; (ii) nepřiznání odpovědnosti, dohody nebo kompromisu ve vztahu k nároku bez předchozího písemného souhlasu nás; a (iii) nám umožnit kontrolovat a přiměřeně spolupracovat s námi při obraně a urovnání nároku.

7.2 ** Účinek nároku. ** Pokud bude nárok uplatněn nebo, v naší přiměřené víře, bude pravděpodobně uplatněn, můžeme pro vás bez nákladů: (i) získat za vás právo pokračovat v používání ABB Software, nebo nadále využívat výhody jakýchkoli služeb, které jsou nárokem ovlivněny v souladu s podmínkami smlouvy; nebo (ii) upravte nebo nahraďte software ABB porušujícího porušování nebo znovu vytvořte příslušné služby tak, aby se stal neporušováním (za předpokladu, že upravený nebo nahrazený software ABB nebo re-performované služby poskytuje podstatně stejný výkon a funkčnost a vykonávat a dělat Nepříznivě neovlivňuje používání služeb nebo softwaru ABB); nebo (iii) pokud opravné prostředky uvedené v oddílech 7.2 (i) a 7.2 (ii) nejsou komerčně proveditelné, jak jsme určili námi podle našeho výhradního uvážení, ukončete příslušné objednávky, zcela nebo částečně, a zaplaťte vám prof. RATA vrácení poplatků, které jste zaplatili za porušovanou službu nebo software ABB.

7.3 ** Výjimky. ** Nemáme žádnou odpovědnost ani závazek související s jakýmkoli nárokem, pokud a pokud se nárok vzniká nebo se vztahuje k (i) použití vašeho obsahu; ii) úpravy služeb a/nebo softwaru vytvořeného nebo na základě vás nebo třetí strany; iii) používání jiných služeb nebo softwaru ABB než v souladu s podmínkami smlouvy; (iv) Použití služeb nebo softwaru ABB v kombinaci s jakýmkoli jiným hardwarem, softwarem nebo jinými materiály, kde by taková kombinace chyběla, by postižená služba nebo software ABB nebyla předmětem nároku; (v) Použití verze softwaru ABB, pro kterou jsme poskytli aktualizace nebo upgrady a neměli jste nebo ne bez zbytečného zpoždění, zcela a přesně aktualizovaného nebo upgradovaného softwaru ABB; nebo (vi) jakýkoli software třetích stran.

7.4 ** Výhradní a exkluzivní nápravu. ** Tento oddíl 7 uvádí výlučnou, exkluzivní a celou odpovědnost nás pro vás a vaši jedinou a výlučný nápravu s ohledem na jakékoli nároky nebo obvinění z porušení nebo zneužití jakéhokoli práva duševního vlastnictví třetí strany.

** 8 záruky a odškodnění vy **

8.1 ** Záruka. ** Zastupujete a zaručujete, že použití u nás obsahu nebo udělení jakékoli licence nebo práva na základě smlouvy neporuší práva duševního vlastnictví ani jiná práva jakékoli osoby.

8.2 ** Odškodnění. ** Budete odškodnit, bránit a držet neškodné ABB a naše přidružené subjekty, dodavatele, poskytovatelé licencí, subdodavatelů, jakož i naši a jejich příslušní ředitelé, důstojníci, zaměstnanci a zástupci, ze všech nákladů, nároků, požadavků, požadavků, požadavků, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích, požadavcích závazky, výdaje, škody nebo ztráty (včetně přiměřených právníků bez omezení, které vyplývají z nebo v souvislosti s (i) vašemu použití nebo spoléhání se na jakýkoli obsah ABB; ii) porušení jakékoli práva třetích stran souvisejících s vaším obsahem nebo jeho používáním námi, našimi přidruženými subdodavateli v souladu se smlouvou; iii) vaše porušení smlouvy; a (iv) porušení zákonů, v každém případě, s výjimkou rozsahu, který takový nárok vyplývá z naší hrubé nedbalosti nebo úmyslného pochybení. Poskytneme vám oznámení bez nepřiměřeného zpoždění jakéhokoli takového nároku. Vyhrazujeme si právo převzít exkluzivní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která vám podléhá odškodnění, v jakém případě s námi budete pomáhat a spolupracovat při prosazování jakékoli dostupné obrany. V žádném případě nebudete urovnat žádný takový nárok bez našeho předchozího písemného souhlasu.

** 9 záruk nás **

9.1 ** Záruka na služby. ** Zaručujeme, že poskytujeme služby nebo poskytujeme služby vám pomocí komerčně přiměřené péče a dovedností a v souladu s popisem stanoveným v pořadí a STC ve všech materiálních ohledech; a (ii) použijí komerčně přiměřená opatření k udržení dostupnosti služeb; S výhradou nedostupnosti nebo dočasného narušení služeb v důsledku provozních opatření (jako je naplánovaná nebo nouzová údržba), bezpečnostních opatření, připojení nebo selhání přenosu dat, nezákonné nebo neoprávněné činy třetích par nebo jiných důvodů, které jsou mimo naše řízení. Pokud tvrdíte, že služba není prováděna v souladu s touto zárukou služeb, musíte nás informovat bez zbytečného zpoždění, poté, co si uvědomíte vadu nebo máte možnost získat znalosti o vadě, ale v žádném případě později než 14 dní poté, v In IN v Psaní o vadě v přiměřených detailech a, pokud jsme schopni, aplikací komerčně přiměřeného úsilí, reprodukovat a ověřit vadu, použijeme komerčně přiměřené úsilí k napravení vady nebo, pokud je vada povaha nedostupnosti Služby, obnovit služby, které nebyly provedeny jako zaručené.

9.2 ** Softwarová záruka. ** Zaručujeme, že software ABB bude hrát v souladu s popisem stanoveným v pořadí a/nebo STC ve všech materiálních ohledech po dobu tří (3) měsíců po dodání softwaru ABB tobě. Pokud tvrdíte, že software ABB nefunguje v souladu s touto zárukou softwaru ABB, musíte bez zbytečného zpoždění a v každém případě před koncem záruční doba softwaru ABB výše uvedené v tomto oddíle 9.2 nás písemně informujte o Vada přiměřeně podrobně a, pokud jsme schopni, aplikací komerčně přiměřeného úsilí, reprodukovat a ověřit vadu, budeme vynakládat komerčně přiměřené úsilí k zajištění oprav a vyhýbání se postupům pro zdokumentované odchylky z této softwarové záruky ABB. Záruky týkající se jakéhokoli softwaru třetích stran, pokud existuje, jsou uvedeny v dohodě mezi vámi a poskytovatelem takového softwaru třetích stran. Neposkytujeme žádnou záruku související se softwarem třetích stran.

9.3 ** Omezení. ** Záruky stanovené v tomto oddílu 9 se nepoužijí: (i) pokud se software ABB nepoužívá v uvažovaném prostředí nebo v souladu s jeho specifikací nebo smlouvou; (ii) pokud byla služba nebo software ABB nainstalována, implementována, přizpůsobena, upravena, vylepšena nebo změněna vámi nebo jakoukoli třetí stranou; (iii) pokud nepoužíváte nejnovější verzi softwaru ABB a vada byla napravena v novější verzi; (iv) na jakoukoli chybu nebo vadu způsobenou vy, jakoukoli třetí stranou nebo jakýmkoli softwarem třetích stran nebo vyšší moci podle oddílu 16.1; nebo (v) na jakoukoli chybu nebo vadu vzniknou v důsledku výkresů, návrhů nebo specifikací poskytnutých. Popisy produktu se nepovažují za záruky, pokud nejsou samostatně dohodnuty písemně.

9.4 ** Zřeknutí se odpovědnosti **. Pokud není v tomto případě výslovně poskytnuto jinak, poskytujeme vám obsah ABB nebo software třetích stran, služby nebo software; Základ bez záruky jakéhokoli druhu, bez údržby nebo podpůrných služeb a pouze za účelem založené na smlouvě. S výjimkou případů výslovně uvedených ve smlouvě neučiníme žádné prohlášení ani jiné záruky jakéhokoli druhu a zříkáme se všech záruk a prohlášení, zda expresní, předpokládané, zákonné nebo jinak s ohledem na obsah ABB nebo software, služby nebo software třetích stran včetně, včetně, Bez omezení bude jakákoli záruka, že služby nebo software budou bezpečné, nepřetržité dostupné, bez chyb nebo bez škodlivých komponent, veškeré informace, které mohou být získány prostřednictvím obsahu ABB nebo softwaru třetích stran, budou přesné nebo spolehlivé, jakékoli chyby v Budou opraveny místo nebo služba, včetně všech předpokládaných záruk obchodovatelnosti, kondice pro konkrétní účel, uspokojivé kvality, neporušení, tichého potěšení a všech záruk vyplývajících z jakéhokoli průběhu obchodu nebo používání obchodu. V rozsahu povoleném zákonem jsou omezené záruky stanovené v tomto oddílu 9 vaše výlučné záruky a nápravná opatření uvedená v oddílech 9.1 a 9.2 jsou jediným a výlučným nápravou pro jakékoli porušení příslušných záruk.

**Výslovně souhlasíte s tím, že jakýkoli materiál stažený, prohlížený nebo jinak získal pomocí obsahu ABB nebo softwaru třetích stran je stažen, prohlížen nebo použit podle vlastního uvážení a rizika a budete výhradně zodpovědní za jakékoli poškození počítače Systémy a sítě nebo ztráta dat, které vyplývají ze stahování, prohlížení nebo použití jakéhokoli takového materiálu.

** 10 Omezení odpovědnosti **

10.1 ** LIMITEDLIVNÍ VLASTNOSTI. ** S výhradou oddílů 10.2 a 10.3, naše celková souhrnná odpovědnost, ať už ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti, nebo jinak, vzniklé podle nebo v souvislosti s těmito podmínkami použití nebo a Smlouva založená na těchto podmínkách použití je omezena na nižší (i) částku rovnající se poplatkům zaplaceným za konkrétní službu nebo software, které vedou k nároku ve 12 (dvanácti) měsících před datem, kdy nárok na nárok vznikl; a (ii) hodnotu konkrétní smlouvy.

10.2 ** Vyloučení. takových škod, za (i) ztrátu zisku, prodeje nebo podnikání, dohod nebo smluv, očekávané úspory, příjmy nebo poškození dobré vůle; ii) přerušení podnikání, ztráta výroby, ztráta používání nebo ztráty nebo korupce údajů; iii) náklady na náhradní zboží, materiály nebo služby; nebo (iv) jakékoli nepřímé, následné, náhodné, zvláštní, represivní škody nebo příkladné ztráty.

10.3 Rozsah omezení a výjimek. Omezení a vyloučení odpovědnosti platí také ve prospěch našich přidružených společností, dodavatelů, poskytovatelů licencí, subdodavatelů, jakož i našich a jejich ředitelů, úředníků, zaměstnanců a zástupců. Nesmíte vůči nám uplatňovat žádný nárok za porušení nebo neplnění smlouvy, ať už ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak, pokud jste nám o nároku nedali písemné oznámení do 1 (jednoho ) rok poté, co jste se poprvé dozvěděli nebo měli vědět o skutečnostech, které vedly k takovému nároku. Pro poskytování pilotních služeb platí oddíl 2.3. Omezení a vyloučení naší odpovědnosti v sekcích 10.1 a 10.2 se nevztahují na: (i) smrt nebo zranění způsobené našimi činy nebo opomenutím; (ii) hrubá nedbalost, úmyslné pochybení, podvod nebo podvodné uvedení v omyl; nebo (iii) jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze omezit nebo vyloučit příslušnými zákony. Omezení a vyloučení odpovědnosti platí také ve prospěch našich přidružených společností, dodavatelů, poskytovatelů licencí, subdodavatelů, jakož i našich a jejich ředitelů, úředníků, zaměstnanců a zástupců.

11 Pozastavení

Služby můžeme zcela nebo částečně pozastavit, pokud zjistíme, že vaše používání Služeb (i) představuje bezpečnostní riziko pro Služby, Platformu a/nebo Portál a/nebo jakoukoli třetí stranu; (ii) může nepříznivě ovlivnit výkon Služeb, Softwaru, Platformy a/nebo Portálu; (iii) porušuje zákony nebo představuje riziko, že porušujeme nebo budeme porušovat zákony; (iv) může nás nebo jakoukoli třetí stranu vystavit odpovědnosti. Kromě toho můžeme pozastavit služby za okolností uvedených v Zásadách přijatelného užívání a pokud nezaplatíte jakoukoli částku splatnou podle smlouvy v den splatnosti. /Strojově přeloženo/