Polityka prywatności portalu "MyBuildings"


Firma Busch-Jaeger Elektro GmbH bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych i przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Z tego powodu chcielibyśmy przekazać informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679, zwanym dalej "RODO").


Dane osobowe

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do danych osobowych, które Państwo jako użytkownik usług online portalu MyBuildings (poniżej ogólnie również jako "portal MyBuildings") udostępniają nam w ramach korzystania z portalu MyBuildings.


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 nr 7 RODO jest firma Busch-Jaeger Elektro GmbH, Freisenbergerstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, Republika Federalna Niemiec (dalej zwana także „BJE“, „my“ lub „nam“). Przedsiębiorstwo to kontroluje sposób, w jaki dane osobowe są wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

ABB AG
Christian Ley
Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
ABB Deutschland
Kallstadter Str. 1
68309 Mannheim
christian.ley@de.abb.com


Jakich danych osobowych potrzebujemy?

Podczas korzystania z naszego portalu MyBuildings przetwarzamy tylko te dane osobowe, które otrzymujemy podczas logowania do MyBuildings, jak np. dane logowania, dane kontaktowe (w tym nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło, kraj, język i rodzaj klienta) lub dane dołączone w związku ze stosowanymi usługami, jak np. dane bankowe, adres pocztowy, dane karty kredytowej oraz informacje o urządzeniach przypisanych do konta użytkownika. Użytkownik może również pobrać aplikacje mobilne bezpośrednio na swoje przenośne urządzenie końcowe i połączyć je z usługami online portalu MyBuildings. W takich przypadkach za pośrednictwem lub na portalu MyBuildings przetwarzane będą jedynie następujące dane osobowe:

Jeśli użytkownik utworzy konto użytkownika na portalu, możemy gromadzić następujące dane osobowe:

Jeśli użytkownik chce korzystać ze zdalnego dostępu do portalu, możemy gromadzić dane osobowe i informacje o urządzeniach (urządzenie przenośne i urządzenie systemowe służące do nawiązywania połączenia z Internetem), które użytkownik chce połączyć z MyBuildings, np.:

Aby zostać klientem ABB-free@home®, można wykupić płatny abonament miesięczny na usługę zdalnego dostępu. W przypadku wykupionego abonamentu na usługę zdalnego dostępu do ABB-free@home® dodatkowo możemy gromadzić następujące dane osobowe:

Dalsze wykorzystanie danych osobowych w portalu MyBuildings

Podczas każdego korzystania z portalu MyBuildings rejestrowane są wydarzenia, takie jak: który użytkownik i które urządzenie, o której godzinie i na jaki okres mieli dostęp do systemu lub jakie usługi były wykorzystywane. Dane te są także udostępniane użytkownikowi w formie historii. Czas przechowywania takich wydarzeń wynosi trzy miesiące. Niezależnie od tego stosujemy te dane wyłącznie w formie anonimizowanej do celów statystycznych.

Dane logowania do portalu MyBuildings

Ze względów technicznych przeglądarka automatycznie przesyła dane na nasz serwer po wejściu na naszą stronę. Do danych tych należą m. in. data i godzina wejścia, URL portalu kierującego, otwierane pliki, ilość wysłanych danych, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny oraz adres IP. Dane te są analizowane do celów statystycznych i na zakończenie usuwane.

Korzystanie z linków zewnętrznych

W celu optymalnego zapewnienia informacji umieściliśmy na naszych stronach linki kierujące na strony podmiotów trzecich. Ponieważ są to witryny innych operatorów, nie mamy żadnego wpływu na zawarte tam treści – odpowiadają za nie wyłącznie operatorzy tych witryn. Stosownie do tego polityka prywatności nie dotyczy stron podmiotów trzecich, na które te linki kierują.


Dlaczego potrzebujemy danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe, aby technicznie umożliwić użytkownikowi korzystanie z usług i funkcji portalu, w razie potrzeby ustalić tożsamość użytkownika, potwierdzić tożsamość użytkownika oraz ustalić i dochodzić ewentualnych roszczeń prawnych lub się przed nimi bronić, a także zapobiec oszustwom lub podobnym zachowaniom, jak np. ataki na naszą infrastrukturę IT. Korzystając z portalu MyBuildings należy podać dane osobowe, które są potrzebne do logowania i technicznego funkcjonowania portalu oraz są niezbędne do spełnienia warunków korzystania z portalu MyBuildings lub do których gromadzenia jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez tych danych osobowych nie jesteśmy w stanie zapewnić dostępności do usług portalu MyBuildings zgodnie z warunkami użytkowania.


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z następujących względów ustawowych:

 1. W celu realizacji zobowiązań umownych (zgodnie z art. 6 (1) b) RODO): przetwarzanie danych osobowych bazuje na realizacji naszych zobowiązań umownych zgodnie z warunkami użytkowania, tzn. umowy licencyjnej z użytkownikiem w zakresie usług i funkcji portalu MyBuildings.
 2. W celu realizacji zobowiązań prawnych (zgodnie z art. 6 (1) c) RODO) lub w związku z wykonywaniem zadania leżącego w interesie publicznym (zgodnie z art. 6 (1) e) RODO): na przykład ze względu na nasze obowiązki podatkowe w zakresie kontroli i sprawozdawczości, ze względu na zobowiązania w zakresie współpracy w ramach kontroli urzędowych oraz ze względu na wypełnianie ustawowych okresów przechowywania. Ponadto ujawnienie danych osobowych może stać się konieczne w ramach działań urzędowych lub sądowych w celu uzyskania dowodów, wszczęcia postępowania karnego lub dochodzenia roszczeń cywilnych.
 3. W celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 (1) f) RODO): przetwarzanie będzie ewentualnie dotyczyć danych osobowych wykraczających poza faktyczne spełnienie warunków użytkowania w celu ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich. Ma to na celu możliwie najlepszą ochronę naszych uzasadnionych interesów związanych z ofertą i obsługą portalu MyBuildings oraz w miarę możliwości optymalizację portalu MyBuildings. Ponadto wykorzystujemy dane osobowe do analizy ogólnego zainteresowania ofertą naszego portalu MyBuildings.
 4. Jeśli wyraźnie zwrócimy się do użytkownika z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np. w celach marketingu bezpośredniego), to zgoda, o którą się zwracamy zgodnie z punktem 6 (1) a) RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Kto otrzymuje dane osobowe do przetwarzania i gdzie są one przetwarzane?

Jako część globalnego koncernu ABB utrzymujemy relacje biznesowe ze spółkami zależnymi i zewnętrznymi dostawcami usług zarówno w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) jak i poza nim. Z tego powodu dane osobowe dotyczące użytkownika mogą być również zdalnie udostępniane poza EOG do celów opisanych w niniejszej polityce prywatności. Może to obowiązywać również w krajach, w których ochrona danych jest nieporównywalna z ochroną danych w Unii Europejskiej (UE). Zobowiązujemy się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych w ramach naszej grupy przedsiębiorstw. Ponadto przekazywanie danych osobowych użytkownika do zewnętrznych dostawców usług będzie się odbywać tylko wtedy, gdy będziemy mieć wystarczającą pewność, że stosowni dostawcy zapewniają wysoki poziom ochrony danych zgodnie z RODO. Gwarantuje to w szczególności zawarcie przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych zgodnie art. 46 (2) c) RODO (dostępne pod adresem "http://eur-lex.europa.eu").

Dostęp do stosownych danych osobowych otrzymują tylko te działy funkcjonujące w ramach koncernu ABB, które muszą mieć do niech dostęp w celu zapewnienia usług i rozwiązań w zakresie oprogramowania oferowanych przez portal MyBuildings oraz wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych zgodnie z warunkami użytkowania.

Lista spółek ABB jest podana na stronie internetowej ABB (new.abb.com/contact-centers).

Ponadto udostępniamy dane osobowe niżej wymienionym zewnętrznym dostawcom usług celem udostępnienia usług i rozwiązań w zakresie oprogramowania oferowanych przez portal MyBuildings:

Nazwa odbiorcy Lokalizacja odbiorcy Przeznaczenie Zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych użytkownika
Q:marketing AG Düsseldorfer Straße 193, 45481 Mülheim an der Ruhr, Niemcy dostarczanie i rozwój funkcji i elementów portalu MyBuildings - istnieje porozumienie w sprawie przetwarzania danych
- lokalizacja odbiorcy znajduje się w UE i stosuje się RODO
Gonicus GmbH Möhnestraße 55, 59755 Arnsberg, Niemcy dostawca usług aplikacyjnych dla głównych elementów portalu MyBuildings - istnieje porozumienie w sprawie przetwarzania danych
- lokalizacja odbiorcy znajduje się w UE i stosuje się RODO
Xxter B.V. WG-plein 459, 1054 SH Amsterdam, Niderlandy dostawca usług aplikacyjnych dla Busch- Controltouch, Busch-Voicecontrol - istnieje porozumienie w sprawie przetwarzania danych
- lokalizacja odbiorcy znajduje się w UE i stosuje się RODO
Alexander Bürkle GmbH & Co. KG Robert-Bunsen-Str. 5, 79108 Freiburg, Niemcy dostawca usług aplikacyjnych dla konfiguratora terminalu - istnieje porozumienie w sprawie przetwarzania danych
- lokalizacja odbiorcy znajduje się w UE i stosuje się RODO
Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA dostawca infrastruktury dla głównych elementów portalu MyBuildings - istnieje porozumienie w sprawie przetwarzania danych
- ustalono z odbiorcą klauzule umowne ze standardowego szablonu
- odbiorca uczestniczy w Privacy Shield
Infosys Limited Opernturm, Bockenheimer, Landstraße 2-4 , 60306 Frankfurt am Main dostawca usług aplikacyjnych dla konfiguratora tacteo - istnieje porozumienie w sprawie przetwarzania danych
- lokalizacja odbiorcy znajduje się w UE i stosuje się RODO
BS PAYONE GmbH Lyoner Straße 9, D-60528 Frankfurt/Main, Niemcy dostawca usług płatniczych dla aplikacji checkout portalu MyBuildings - istnieje porozumienie w sprawie przetwarzania danych
- lokalizacja odbiorcy znajduje się w UE i stosuje się RODO


Niezależnie od tego będziemy przekazywać odnośne dane osobowe podmiotom zewnętrznym wyłącznie w przypadku, gdy będzie to wymagane lub dozwolone przez prawo lub za wyraźną zgodą użytkownika.

Odbiorcami danych osobowych w ramach tych warunków mogą być na przykład:


Jak długo będziemy przetwarzać i archiwizować dane osobowe użytkownika?

Przetwarzanie i zapisywanie stosownych danych osobowych będzie mieć miejsce tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia usług i rozwiązań w zakresie oprogramowania oferowanych przez portal MyBuildings oraz wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych zgodnie z warunkami użytkowania uzgodnionymi z użytkownikiem.

Dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko opisane powyżej cele przetwarzania przestaną obowiązywać. Oprócz realizacji tych celów dane osobowe mogą być przechowywane również wtedy, gdy wynika to z wymogów ustawowych. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone i dane zostaną usunięte po tym, gdy tylko odpowiedni obowiązek ustawowy (np. obowiązek przechowywania określony w ustawie o rachunkowości i prawie podatkowym) przestanie obowiązywać lub będzie spełniony.

Ponadto będziemy przechowywać dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do dalszych istotnych celów przetwarzania zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystanie danych osobowych do celów marketingowych, zachowamy potrzebne dane osobowe do momentu wycofania tego rodzaju zgody lub otrzymania powiadomienia o tym, że użytkownik nie chce już otrzymywać informacji marketingowych. Jeśli dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych, dla zapewnienia ochrony danych usuniemy je po otrzymaniu sprzeciwu.


Szyfrowana transmisja danych

Informacje przesyłane przez internet z portalu MyBuildings i do niego są szyfrowane za pomocą TLS. Do uwierzytelniania serwerów i szyfrowania TLS są wykorzystywane podstawowe mechanizmy podłączonych urządzeń (aplikacje, bramki).


Wykorzystanie ciasteczek (plików cookie) w portalu MyBuildings

Ciasteczka to małe pliki tekstowe odkładane na komputerze użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę. Nasze strony internetowe zawierające usługi online i rozwiązania programowe portalu MyBuildings wykorzystują ciasteczka w różnych miejscach. Służą one temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika a także bardziej efektywna i bezpieczna. Większość stosowanych przez nas ciasteczek to tzw. „ciasteczka sesyjne“. Są one automatycznie kasowane po opuszczeniu witryny. Ciasteczka nie czynią żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Tę funkcję można wyłączyć w przeglądarce lub ustawić ją tak, aby można było w poszczególnych przypadkach decydować o tym, czy ciasteczko ma być akceptowane, czy nie. W takim przypadku może jednakże dojść do ograniczenia możliwości obsługiwania naszej witryny.


Wykorzystanie Google Analytics w portalu MyBuildings

Nasze strony internetowe zawierające usługi online i rozwiązania programowe portalu MyBuildings korzystają z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy udostępnianego przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics stosuje tzw. „ciasteczka“, są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę korzystania z witryny. Informacje utworzone przez ciasteczko i dotyczące korzystania z tej witryny są z reguły przekazywane na serwer w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji anonimizacji IP w tej witrynie, Google skraca jednakże uprzednio adres IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej i innych krajach partnerskich umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych wypadkach cały adres IP jest przekazywany na serwer w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej witryny, Google wykorzysta te informacje w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, aby generować raporty z aktywności na stronie i świadczyć operatorom witryn dalsze usługi związane z korzystaniem z witryn i internetu. Adres IP udostępniany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi z Google. Zapisywaniu ciasteczek można zapobiec przez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny może okazać się niemożliwe. Ponadto można zapobiec rejestracji przez Google danych utworzonych przez ciasteczko i dotyczących korzystania z witryny (łącznie z adresem IP) instalując wtyczkę przeglądarki pobraną pod poniższym linkiem: Wtyczka przeglądarki.


Prawa w zakresie danych osobowych

Aby skorzystać z poniższych praw w zakresie ochrony danych, prosimy o kontakt pod adresem privacy@abb.com. Skargi dotyczące naszego postępowania z danymi osobowymi można również kierować bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Jeśli nasza odpowiedź jest niezadowalająca lub przetwarzanie danych osobowych odbywa się zdaniem użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, użytkownik może się również skontaktować z odpowiednim organem ds. ochrony danych w kraju, w którym mieszka, pracuje lub w którym według niego doszło do naruszenia prawa.

 1. Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownik ma prawo do żądania informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i celu przechowywania (art. 15 RODO) pod warunkiem, że to prawo dostępu nie jest w pewnych okolicznościach ograniczone zgodnie z przepisami ustawowymi.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych
  Użytkownik ma prawo zażądać od nas sprostowania swoich danych osobowych, jeśli dane osobowe są niewłaściwe, niepoprawne lub niekompletne (art. 16 RODO).
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownik ma prawo żądać usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 17 RODO), o ile usunięcia nie wykluczają w pewnych okolicznościach przepisy ustawowe.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych: na przykład przetwarzania tylko w określonych celach lub w ograniczonym zakresie (art. 18 RODO).
 5. Prawo do przekazywania danych osobowych
  Użytkownik ma prawo do otrzymywania przetwarzanych przez nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym i maszynowo czytelnym formacie, a także prawo do żądania przekazania tych danych innemu administratorowi danych osobowych (art. 20 RODO).
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu
  Użytkownik ma w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, czy to ze względu na interes publiczny, czy też w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów. W przypadku sprzeciwu dane osobowe będą przetwarzane tylko wtedy, gdy będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed nimi. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych bez dalszych wyjątków.

Zmiany w polityce prywatności

Zwracamy uwagę na to, że niniejsza polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Zakładamy, że w większości przypadków będzie chodzić o niewielkie zmiany. Nie wyklucza się jednak większych zmian. Z tego względu prosimy o dokładne sprawdzanie i przestrzeganie aktualnej wersji naszej polityki prywatności.